لیست داوران سال 1400

 

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

 

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

محمد

ابراهیمی

ebrahimi@znu.ac.ir

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه ،زنجان

 

علی

احمدی

aahmadi@science.usb.ac.ir

دانشیار،گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ، ایران

 

حمید

احمدی‌پور

hahmadipour@yahoo.com

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

عباس

آسیابانها

asiabanha@yahoo.com

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2209875

زهرا

اعلمی‌نیا

alaminia_geo@yahoo.com

دانشیارگروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

 

فریماه

آیتی

f_aiaty@yahoo.com

دانشیارگروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان

 

هاشم

باقری

hm_bagheri@yahoo.com

استادیار،گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

زهرا

بدرزاده

zahrabadrzadeh@yahoo.com

استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور

 

مهرداد

براتی

barati@basu.ac.ir

استادیار،زمین شناسی، علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا, همدان، ایران

 

حبیب

بیابانگرد

h.biabangard@yahoo.com

استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

فرشته

بیات

fereshtehbayat2011@gmail.com

پسا دکتری گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

 

اشرف

ترکیان

geolator2000@yahoo.com

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1000335

صدیقه

تقی‌پور

taghipour.sedigheh@gmail.com

استادیار، گروه زمین شناسی دانشگاه شیراز

 

حمایت

جمالی

hemayatjamali@yahoo.com

استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

 

محبوبه

جمشیدی بدر

m_jamshidi@pnu.ac.ir

استاد یار،گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 

احمد

جهانگیری

a_jahangiri@tabrizu.ac.ir

استاد، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

علیرضا

داوودیان دهکردی

alireza.davoudian@gmail.com

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه شهرکرد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2848666

سارا

درگاهی

s.dargahi@uk.ac.ir

دانشیار زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

مرتضی

دلاوری

delavarimza@gmail.com

استادیار گروه ژئوشیمی دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی تهران

 

رضا

زارعی سهامیه

zarei.r@lu.ac.ir

دانشیار دانشگاه لرستان

 

علیرضا

زراسوندی

zarasvandi_a@scu.ac.ir

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2232208

علی اصغر

سپاهی گرو

aasepahi@gmail.com

استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

فاطمه

سرجوقیان

fsarjoughian2@gmail.com

استادیار دانشگاه کردستان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2080346

ناهید

شبانیان بروجنی

nahid.shabanian@gmail.com

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

 

شهرزاد

شرافت

sh_sherafat@yahoo.com

استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه پیام‌نور تهران

 

حسین

شهبازی

shahbazi.h@gmail.com

دانشیار دانشگاه اصفهان

 

نرگس

شیردشت‌زاده

nshirdasht@gmail.com

استادیار دانشگاه بوعلی سینا گروه زمین شناسی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1421827

مژگان

صلواتی

salavati1973@gmail.com

استادیار گروه زمین شناسی آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 

ابراهیم

طالع فاضل

tale.fazel@gmail.com

استادیارگروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2415995

زهرا

طهماسبی

zahra_tak@yahoo.com

استادیارگروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

حاجی حسین

عزیزی

h.azizi@uok.ac.ir

استادیارگروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

 

مروت

فریدآزاد

faridazad@sut.ac.ir

استادیار پترولوژی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

عبدالناصر

فضل‌نیا

nfazlnia@yahoo.com

دانشیار،ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1312548

مجید

قادری

mghaderi@modares.ac.ir

استاد گروه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

https://www.webofscience.com/wos/author/record/487194

علی

قاسمی

ghasemi16@yahoo.com

استاد دانشگاه صنعتی شاهرود

 

غلامرضا

قدمی

ghadamigholamreza@yahoo.com

استادیار دانشگاه هرمزگان

 

محمد

مبشرگرمی

m.mobashergermi@yahoo.com

 استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

 

سید سعید

محمدی

ssmohammadi@birjand.ac.ir

استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

 

شهریار

محمودی

s.mahmoudi@khu.ac.ir

استادیار گروه ژئوشیمی دانشگاه خوارزمی تهران

 

میر علی اصغر

مختاری

amokhtari@znu.ac.ir

دانشیار دانشگاه زنجان

 

سید جواد

مقدسی

sjmoghaddasi@yahoo.com

دانشیار،گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور

 

آزاده

ملکزاده شفارودی

shafaroudi@um.ac.ir

استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

مهین

منصوری اصفهانی

mmansouri_2001@yahoo.com

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

 

محسن

مؤید

moayyed@tabrizu.ac.ir

استاد دانشگاه تبریزگروه علوم زمین

https://www.webofscience.com/wos/author/record/251334

اکرم السادات

میرلوحی

akrammirlohi@gmail.com

استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

 

محسن

نصرآبادی

mohsennasrabady@gmail.com

دانشیار گروه زمین شناسی  دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

محمد

یزدی

m-yazdi@sbu.ac.ir

استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

محمد حسین

یوسف‌زاده

mhyousefzadeh@birjand.ac.ir

استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

 

وحید

احدنژاد

v.ahadnejad@pnu.ac.ir

دانشیار،پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی

 

مهراج

آقازاده

mehrajaghazadeh@yahoo.com

استاد یار،پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی

 

رباب

حاجی علی اوغلی

r_hajialioghli@yahoo.co.uk

استاد یار،دانشگاه تبریز-دانشکده علوم طبیعی-گروه علوم زمین شناسی

 

مهناز

خدامی

khodami_m@yazd.ac.ir

ژئوشیمی سنگ‌ها و کانی‌ها

 

علیرضا

داوودیان دهکردی

alireza.davoudian@gmail.com

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه شهرکرد

 

فاطمه

سرجوقیان

fsarjoughian2@gmail.com

استادیار دانشگاه کردستان

 

سیدوحید

شاهرخی

vahid.shahrokhi@gmail.com

استاد یار،پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی

 

نرگس

شیردشت‌زاده

nshirdasht@gmail.com

پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی

 

امیرعلی

طباخ شعبانی

aatshabani@gmail.com

دانشیار،پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی؛ ژئوشیمی سنگ‌ها و کانی‌ها

 

نصیر

عامل

n.amel@tabrizu.ac.ir

دانشیارپتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی

 

حاجی حسین

عزیزی

h.azizi@uok.ac.ir

دانشیار،پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی

 

ملیحه

گلستانی

m.golestani@velayat.ac.ir

دانشیار،پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی

 

منیر

مجرد

m.modjarrad@urmia.ac.ir

دانشیار،پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی

 

سید سعید

محمدی

ssmohammadi@birjand.ac.ir

دانشیار،پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی