نشریه پترولوژی دانشگاه اصفهان  از سال 1389 به صورت فصلنامه منتشر شده است.

زمینه مطالعاتی

پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی، پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی، پتروژنز، پتـرولوژی تجربی، ژئوشیمی سنگ‌ها و کانی‌ها، دگرسانی و سنجش از دور، پتـرولوژی و بازسازی گذشته زمین‌شناسی، پتـرولوژی و زمین‌شناسی زیست محیطی، پتـرولوژی کانسارها و تکتونیک صفحه‌ای، کانی‌شناسی، پتروفابریک، ژئوکرونولوژی و ژئوشیمی ایزوتوپ‌ها و پترولوژی سنگ‌های آسمانی

 سیاست دسترسی آزاد

 فصلنامه پترولوژی برای خوانندگان و نویسندگان دارای دستیابی فوری به محتوای خود به‌صورت آزاد و بدون هزینه است. نحوه دسترسی آزاد به مقالات این نشریه از تعهدنامه زیر پیروی می­نماید.

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

ناشر

 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

هزینه چاپ مقاله در نشریه

 در زمان پذیرش مبلغ هزینه اولیه 100000 تومان و هزینه انتشار 250000 تومان دریافت خواهد شد.

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابه‌یاب مقالات علمی

 فصلنامه پترولوژی از سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابه‌یاب turnitin, Grammarly, Hamanandjou, iThenticate, SID, Google Scholar, Google, Magiran,  برای تکراری نبودن مقالات استفاده می‌کند.