اهداف و چشم انداز

هدف نشریه پتـرولوژی،  فراهم آوردن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع ، ارتقاء و توسعه دانش فراهم آوردن زمینه انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه گوناگون پترولوژی است. نشریه پترولوژی در حوزه های ذیل به انتشار مقاله های اصیل بعد از داوری دقیق اقدام می نماید:

 • پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی؛
 • پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی؛
 • پتروژنز؛
 • پتـرولوژی تجربی؛
 • ژئوشیمی سنگ‌ها و کانی‌ها؛
 • دگرسانی و سنجش از دور؛
 • پتـرولوژی و بازسازی گذشته زمین‌شناسی؛
 • پتـرولوژی و زمین‌شناسی زیست محیطی؛
 • پتـرولوژی کانسارها؛
 • پترولوژی و تکتونیک صفحه‌ای؛
 • کانی‌شناسی و بلورشناسی، پتروفابریک، ژئوکرونولوژی و زمین‌شناسی ایزوتوپ‌ها و
 •  پترولوژی سنگ‌های آسمانی