پترولوژی و مطالعه جایگاه تکتونوماگمایی توده‌های گرانیتوئیدی ماهور، جنوب‌غرب نهبندان

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

محدوده ماهور در 135 کیلومتری جنوب‌غرب نهبندان و در بخش مرکزی بلوک لوت واقع شده است. این محدوده شامل: سنگ‌های آتشفشانی و آذرآواری با سن ائوسن است که توده‌های نفوذی با ترکیب عمدتاً دیوریتی به صورت استوک و دایک در آن نفوذ کرده‌اند. بر اساس رده‌بندی شیمیایی، واحدهای نفوذی منطقه شامل: گابرو‌دیوریت، دیوریت، مونزودیوریت و تونالیت است. این گرانیتوئیدها کالک‌آلکالن پتاسیم بالا و با ماهیت متاآلومینوس‌ هستند. پذیرفتاری مغناطیسی (به طور میانگین
SI 5-10×1485)، ترکیب کانی‌شناسی و ویژگی‌های ژئوشیمیایی نشان می‌دهد گرانیتوئیدهای ماهور به سری مگنتیت (نوع I) تعلق دارد. غنی‌شدگی LREE نسبت به HREE و غنی‌شدگی LILE نسبت به HFSE و همچنین، بی‌هنجاری Nb، Ta و Ti شواهد مهمی است که نشان می‌دهد گرانیتوئیدهای ماهور در کمربند ماگمایی پهنه فرورانش تشکیل شده‌اند. عنصر Eu ناهنجاری منفی نشان می‌دهد. و مقدار *Eu/Eu از 65/0 تا 88/0 در تغییر است. ناهنجاری منفی Eu شاید به علت حضور کانی پلاژیوکلاز در سنگ منشأ ماگما باشد. مطالعات ژئوشیمیایی این پژوهش نشان می‌دهد که گرانیتوئیدهای ماهور هم‌خاستگاه بوده و درپهنه فرورانش و در ارتباط با کمان‌های آتشفشانی کالک‌آلکالن حاشیه فعال قاره تشکیل شده‌اند. کانی‌سازی به شکل افشان و رگه‌ای در ارتباط با توده‌های مونزونیت و دیوریت پورفیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrology and tectonomagmatic setting of granitoid intrusions of Mahoor area, southwest of Nehbandan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Karimpour
  • Roohollah Miri Bydokhti
  • Seyed Ahmad Mazaheri
چکیده [English]

The Mahoor area is located, about 135 km south-west of Nehbandan in the center of Lut Block. The area comprises outcrops of Eocene volcanic and pyroclastic (Eocene) that were intruded by several intrusive rocks consist mainly of diorite as dykes and stocks. Chemical classification shows that plutonic rocks are gabbro-diorite, diorite, monzodiorite and tonalite. These granitoids are high-K calc-alkaline series and they are meta-aluminous. Magnetite suitability (1485×10-5 SI) mineralogical and geochemical features show that they belong to magnetite granitoid series (I type). Enrichment in LREE rather than HREE and enrichment in LILE rather than HFSE, and typical anomalies of Nb, Ta and Ti are important evidences that show the intrusions were formed in a mamgmatic belt of subduction zone. Eu element show negative anomaly and Eu/Eu* ratios are from 0.65 to 0.88. Negative anomaly of Eu is due to presence of plagioclase in magma source. Geochemical studies show that Mahoor granitoids are co-genetic and they formed in subduction zone and belong to calc-alkaline volcanic arc setting in active continental margins. Mineralization is present as disseminated and hydrothermal vein related to monzonite and diorite porphyry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petrology
  • Geochemistry
  • subduction zone
  • Mahoor
  • Nehbandan
  • Lut block