مطالعه پتروژنز، شیمی کانی‌ها و دما-فشارسنجی سنگ‌های دگرگونی مجاورتی حاشیه توده الوند، همدان

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

در مجاورت توده پلوتونیک الوند، انواع سنگ‌های دگرگونی ناحیه‌ای و مجاورتی درجه پایین تا بالا وجود دارد. این سنگ‌ها، نخست متحمل دگرگونی دیناموترمال ناحیه‌ای و سپس در مرحله بعدی تحت تأثیر حرارت توده و سیالات منشأ گرفته از آن، متحمل دگرگونی مجاورتی شده‌اند. پروتولیت هورنفلس‌های موجود در حاشیه شرق و شمال‌شرقی الوند، رسوبی و از نوع شیل است. در هورنفلس‌های مطالعه شده ترکیب گارنت بیشتر در قطب آلماندین، ترکیب بیوتیت‌ها در محدوده سیدروفیلیت و ترکیب پلاژیوکلاز از آلبیت تا آندزین متغیر است. بر اساس ترمومتری با روش تبادل کاتیونی زوج کانی گارنت-بیوتیت، دمای تشکیل هورنفلس‌های بدون کردیریت با استفاده از کالیبراسیون‌های مختلف در حدود 580 درجه سانتیگراد و برای هورنفلس‌های کردیریت‌دار حدود 566 درجه سانتیگراد به دست آمد. در فشارسنجی با سامانه GPBQ، فشار به دست آمده برای هاله دگرگونی که هورنفلس‌ها در آن شکل گرفته‌اند، بیشترین تطابق را با فشار به دست آمده از منحنی‌های تعادلی چندگانه برای این سنگ‌ها دارد و بین 9/2 تا 6/3 کیلوبار تخمین زده می‌شود. دما و فشار به دست آمده با ترکیب حاشیه کانی‌های در حال تعادل در سنگ‌های دارای کردیریت و آلومینوسیلیکات‌دار، با منحنی‌های تعادل چندگانه و نرم‌افزار ترموکالک، نشان‌دهنده محدوده دمای حدود 650 درجه سانتیگراد و فشار حدود سه کیلوبار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of petrogenesis, mineral chemistry and thermobarometry of contact metamorphic rocks from aureole of Alvand body, Hamedan

نویسندگان [English]

 • Nasrin Asadi 1
 • Ali Asghar Sepahi Gerow 2
 • Sedigheh Salami 1
1 Department of Geology, Faculty of Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 دانشگاه بوعلی سینا
چکیده [English]

There are various contact and regional metamorphic rocks, from low to high grade in contact of the Alvand plutonic body. These rocks have undergone regional dynamothermal metamorphism and in the later stage due to heat and fluids derived from the body have been subjected to contact metamorphism. Hornfelses from the east and the north-eastern part of the Alvand aureole have sedimentary protolith of shale type. In the studied hornfelses, garnets are almandine-rich composition of biotite is sidrophyllite and of the plagioclase varies from albite to andesine. Based on thermometric cation-exchange method of garnet-biotite pair, using different calibrations, the obtained temperature for cordierite-free hornfels, is about 580 °C and for the cordierite-bearing hornfels 566 °C. In barometry with GPBQ system, calculated pressure for hornfelses is strongly consistent with pressure obtained from multiple equilibrium curves for these rocks and was estimated to be about 2.9 to 3.6 Kbar. The obtained temperature and pressure using composition from rim of minerals in cordierite- and aluminosilicate-bearing rocks, with multiple equilibrium curves and THERMOCALC software represent temperature of about 650 °C and pressure of 3 Kbar.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mineral Chemistry
 • Sanandaj-Sirjan zone
 • Hornfels
 • Contact metamorphism
 • Thermobarometry
 • protolith
 • Alvand
 • Sanandaj
 • Sirjan zone