دما-فشارسنجی و تفسیر جایگاه تکتونیکی سنگ‌های رخساره شیست آبی، مجموعه دگرگونی اسالم (شمال‌غرب رشت)

نویسندگان

1 قزوین-دانشگاه بین المللی امام خمینی-دانشکده علوم پایه-گروه زمین شناسی

2 گروه زمین شناسی دانشگده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی

3 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

در منطقه اسالم، شمال‌غرب رشت، مجموعه‌ای از سنگ‌های دگرگونی شامل: انواع شیست سبز، میکاشیست و سرپانتینیت برونزد دارد. در این پژوهش برای نخستین بار سنگ‌های رخساره شیست آبی از این مجموعه دگرگونی گزارش می‌شود. پاراژنز کانی‌شناسی شیست‌های آبی متابازیتی شامل: گلوکوفان، اپیدوت، کلریت و فنژیت است. در حالی که در انواع متاپلیتی، گارنت، فنژیت، کلریتوئید و فلدسپار وجود دارد. شرایط دگرگونی محاسبه شده به وسیله نرم‌افزار ترموکالک، محدوده پایداری کانی‌ها و ترموبارومترهای قراردادی، دمای 350 تا 550 درجه سانتیگراد و فشار 7 تا 12 کیلوبار را نشان می‌دهد. شرایط دما و فشار دگرگونی و تنوع سنگ مادر (متاپلیت، مرمر، متابازیت، سرپانتینیت) این مجموعه دگرگونی بیانگر تشکیل آنها در منشورهای بهم‌ افزوده نوع اقیانوس آرام (شیست آبی نوع B) است. شاید این مجموعه دگرگونی در امتداد منشورهای بهم افزوده زمین‌درز پالئوتتیس و در نتیجه آغاز فرورانش حوضه اقیانوسی پالئوتتیس به زیر حاشیه جنوبی اوراسیا در زمان کربونیفر به وجود آمده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermobarometry and tectonic setting interpretation of blue schist facies rocks from the Asalem metamorphic complex (NW Rasht)

نویسندگان [English]

  • Abbas Asiabanha Rezaei 1
  • Mohsen Nasrabady 2
  • Saadat Mohammad 3
1 قزوین-دانشگاه بین المللی امام خمینی-دانشکده علوم پایه-گروه زمین شناسی
2 گروه زمین شناسی دانشگده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی
3 Department of Geology, Faculty of Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

A metamorphic complex containing green schist, mica schist and serpentinite exposed in the Asalem area (NW Rasht). The occurrence of blue schist facies rocks in this complex are reported here for the first time. Mineralogical paragenesis of metabasitic blueschists consists of glaucophane, epidote, chlorite and phengite while there are garnet, phengite, chloritoide and feldspar in the metapelitic rocks. The metamorphic conditions of these rocks calculated by THERMOCALC software, petrogenetic grids and conventional thermobarometrs, are 7 to 12 Kb and 350 to 550 ºC for pressure and temperature, Pressure and temperature conditions of metamorphism and protolith diversity (metapelite, marble, metabasite, serpentinite) of the Asalem metamorphic complex indicate that they were created in the Pacific Ocean-type accretionary prisms (B-type blueschists). The studied metamorphic complex likely originated along the Paleotethys suture zone, as a result of the subduction onset of the Paleotethys oceanic basin beneath the southern margin of Luarasia during Carboniferous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blueschist
  • Accretionary prisms
  • Paleotethys
  • Asalem metamorphic complex
  • Alborz