ژئوشیمی و پتروژنز پریدوتیت‌های مجموعه افیولیتی نیریز (جنوب‌غرب ایران)

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مجموعه افیولیتی نیریز با روند شمال‌غرب-جنوب‌شرق، به موازات راندگی اصلی زاگرس و درخارج از پهنه تراست اصلی، رخنمون دارد. سکانس گوشته‌‌‌ای این مجموعه افیولیتی شامل: سنگ‌های هارزبورژیتی و به مقدار کمتر لرزولیت و غلاف‌های دونیت و کرومیت است. کانی‌های اصلی پریدوتیت‌ها در مطالعات پتروگرافی، ارتوپیروکسن، الیوین و کلینوپیروکسن است و همچنین، کروم‌اسپینل در این سنگ‌ها به عنوان کانی فرعی حضور دارد. بررسی‌های ژئوشیمیایی بر روی پریدوتیت‌ها بیانگر غنی‌شدگی در عناصر دیرگداز است. در نمودار عنکبوتی نورمالیز شده نسبت به گوشته اولیه، عناصر لیتوفیل بزرگ یون (LILE) نسبت به عناصر با شدت میدان بالا (HFSE) غنی‌شدگی نشان می‌دهد. در نمودارهای تمایز محیط تکتونیکی، پریدوتیت‌های نیریز در محدوده‌های جزایر قوسی و پهنه بالای فرورانش قرار می‌گیرد. این ویژگی‌ها علاوه بر تأکید بر منشأ تهی شده این سنگ‌ها، از ویژگی‌های ماگما‌های شکل گرفته در حوضه حاشیه‌ای واقع در پهنه بالای فرورانش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry and petrogenesis of Neyriz ophiolitic complex (southwest of Iran)

نویسندگان [English]

  • Zahra Davodi
  • Mohammad Rahgoshay
  • Iman Monsef
Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Neyriz ophiolitic complex with NW-SE trend, is located parallel to and out of the Main Zagros Thrust. Mantle sequence of this ophiolitic complex, is comprising predominantly of harzburgite and minor lherzolite, dunitic sheaths and chromite pods. Base on petrographic studies, the essential minerals of these rocks are orthopyroxene, clinopyroxene and olivine and chrome spinel is present as secondary phase. Geochemical studies show that these samples are enriched in refractory elements. On spider diagram normalized with the primitive mantle, large ion lithophile elements (LILE), show enrichment relative to the high field strength elements (HFSE). On petrogenesis diagrams, the studied samples lie on island arc and supra-subduction zone environment. These features suggest a depleted source for these rocks, and are characteristics of magmas that formed at a marginal basin in a supra subduction zone environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peridotite
  • Mantle sequence
  • Supra Subduction Zone (SSZ)
  • Marginal basin
  • Neyriz ophiolitic complex
  • Main Zagros Thrust