کانی‌شناسی، پتروژنز و تفسیر جایگاه تکتونیکی گرانیت‌های منطقه کوه سرهنگی (شمال‌غرب بلوک لوت)

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی دانشگده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی

3 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

در منطقه کوه سرهنگی توده‌های نفوذی متعددی در پی‌سنگ پره‌کامبرین ایران مرکزی تزریق شده‌اند. بررسی‌های میکروسکوپی و شیمی کانی‌ها بیانگر وجود کانی‌های میکای سفید، بیوتیت و اپیدوت به صورت انواع اولیه (ماگمایی)، ثانویه (دگرسانی) و تعادل مجدد یافته، است. کانی‌های برجسته این توده‌ها از قبیل: حضور همزمان دو فلدسپار مجزا، وجود گارنت فقیر از اسپسارتین و اپیدوت ماگمایی، نشان‌دهنده تبلور ماگما در اعماق به نسبت زیاد است. شواهد ژئوشیمیایی سنگ کل و شیمی‌کانی این توده‌ها بیانگر ترکیب گرانیتی با ویژگی غالب کالک‌آلکالن و ماهیت پرآلومین ضعیف است. در نمودارهای متمایزکننده گرانیت، توده‌های مطالعه شده از نوع I و به قوس آتشفشانی متعلق هستند. الگوی نمودارهای عنکبوتی این گرانیت‌ها مشابه ماگمای مناطق فرورانش است. همپوشانی ترکیبی در خور توجهی نیز در الگوی عناصر کمیاب و نادر خاکی گرانیت‌های کوه سرهنگی و حاشیه فعال قاره‌ای آند جنوبی وجود دارد. در نظر گرفتن جایگاه حاشیه فعال قاره‌ای برای ایران مرکزی در زمان پره‌کامبرین بالایی-کامبرین زیرین مستلزم قرارگیری این خرد قاره در لبه شمالی گندوانا و فرورانش حوضه اقیانوسی پروتوتتیس به زیر آن است. وجود بعضی از توده‌های نفوذی غیر کوهزایی با ویژگی‌های کانی‌شناسی و سنگ کل آلکالن در این منطقه نیز شاید مرتبط با حوضه‌های کششی پشت قوس یا تأثیر گسل‌های لیتوسفری عمیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineralogy, petrogenesis and tectonic setting interpretation of Kuh-e-Sarhangi area granites (northwest of Lut block)

نویسندگان [English]

 • Ali Yasaghi 1
 • Mohsen Nasrabady 2
 • Mohammad Mohajjel 1
1 Department of Geology, School of Basic Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 گروه زمین شناسی دانشگده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی
3 Department of Geology, Faculty of Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Numerous granitic bodies have been injected into the Precambrian basement of Central Iran in Kuh-e-Sarhangi area. Microscopic investigations and mineral chemistry point to the existence of white mica, biotite and epidote as primary (magmatic) and secondary (alteration) or re-equilibrated types. The important mineralogical indicators such as the presence of two separate feldspars and the existence of spessartine-poor garnet and magmatic epidote indicate magma crystallization at relatively high depths. Whole rock and mineral geochemical evidences of these bodies show granitic composition, with calc-alkaline characteristics and weak per-aluminous nature. In discrimination diagrams, the studied granites are I-type belonging to volcanic arc. The spider diagrams pattern of these granites are resemble to the subduction zone magma. There is considerable compositional overlap of rare earth and trace elements patterns of Kuh-e-Sarhangi granites and continental active margin of southern Andes. Considering of continental active margin setting for Central Iran in upper Precambrian-lower Cambrian is the involvement of this micro continent setting in the northern edge of Gondwana and subduction of Prototethys oceanic basin underneath it. The existence of some anorogenic intrusion bodies with mineralogical and whole rock alkaline characteristics in this area is probably related to the extensional basins of back arc or the influence of deep lithospheric faults.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Granite
 • Kuh-e-Sarhangi
 • Precambrian basement
 • Kuh
 • e
 • Sarhangi
 • Lut block
 • Central Iran zone