کانی‌شناسی و ژئوشیمی گرانیتوئیدها و اسکارن آهن وابسته به تخت (شمال کبودرآهنگ)

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

منطقه تخت از لحاظ زمین‌ساختی در شمال کمربند ماگمایی ارومیه-دختر قرار دارد. گرانیتوئیدهای تخت متشکل از گرانودیوریت، کوارتزدیوریت و تونالیت است. در اثر نفوذ توده‌های گرانیتوئیدی به داخل سنگ‌های کربناته با سن کرتاسه کانسار اسکارن آهن تشکیل شده که دارای منطقه‌بندی است. این منطقه‌بندی از مجاورت توده نفوذی به طرف خارج به ترتیب شامل: پهنه‌های اپیدوت، اولیژیست-کوارتز، گارنت، پیریت، مگنتیت، آهک کریستالین و پهنه کربناته است. واضح بودن این منطقه‌بندی، اسکارن تخت را از لحاظ زمین‌شناسی بسیار جذاب نموده است. نتایج حاصل از ترکیب شیمیایی گارنت‌های وابسته به اسکارن، گویای وجود محلول جامد گراسولار و آندرادیت است. نمودارهای عنکبوتی توده‌های نفوذی نشان‌دهنده تهی‌شدگی از عناصر Eu، P و Ti و غنی‌شدگی از عناصر Rb، Th و U و غنی‌شدگی از عناصر LILE (عناصر لیتوفیل بزرگ یون) و تهی‌شدگی از عناصر HFSE (عناصر با شدت میدان قوی) است. نمودار Rb-Y+Nb بیانگر وجود قوس آتشفشانی (VAG) است که می‌تواند با فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس به زیر ایران مرکزی همراه بوده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineralogy and geochemistry of granitoids and associated iron skarn of Takht (north of Kaboodar Ahang)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mostaghimi
 • Farhad Aliani
 • Mohammad Maanijou
 • Ali Asghar Sepahi Gerow
 • Somayeh Mansouri
Department of Geology, Faculty of Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

In structural subdivision of Iran, the Takht area is located in the north of Uromieh-Dokhtar magmatic belt. According to field observations and mineralogical characteristics, the granitoids of Takht consist of granodiorite, quartz-diorite and tonalite. Intrusion of granodiorite into the Cretaceous carbonates produced iron skarn with distinctive zonation. Skarn zonation towards carbonates, include epidote, oligist-quartz, garnet, pyrite, magnetite, crystalline limestone, and carbonate zones, respectively. This distinctive zonation of skarn makes it very attractive. Based on chemical composition of garnets, there is solid solution between grossular and andradite. In spider-diagrams there are depletion of Ti, P and Eu and enrichment of Rb, U and Th LILE enrichment and depletion of HFSE. On Rb/Y+Nb diagram the granitoids of the area are I-type volcanic arc, which can be related to subduction of Neotethys oceanic crust underneath Central zone of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mineralogy
 • Uromieh-Dokhtar magmatic belt
 • Geochemistry
 • granitoid
 • Iron skarn
 • Takht
 • Uromieh
 • Dokhtar magmatic belt