پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی اسیدی شمال سلیمان بلاغی (جنوب‌غرب هشتجین، شمال زنجان)، با نگرشی بر پرلیت‌زایی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 تبریز- جاده ال گلی- فلکه خیام- ساختمان اسکان- بلوک A3 - طبقه سوم- واحد 332

3 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شمال زنجان و بخشی از پهنه ساختاری البرز غربی-آذربایجان محسوب می‌شود. این منطقه متشکل از سنگ‌های آتشفشانی ریولیت، ریوداسیت، داسیت و توف پامیسی الیگوسن و لیتیک‌توف آندزیتی ائوسن است. سنگ‌های آتشفشانی اسیدی به شکل‌های گنبدی، روانه‌های گدازه و توف رخنمون داشته و پرلیت‌ها در بخش تحتانی گنبدهای ریولیتی-ریوداسیتی قرار گرفته‌اند. شواهد ژئوشیمیایی نشانگر ماهیت شوشونیتی این سنگ‌ها بوده و از نظر درجه اشباع از آلومینیوم، از نوع پرآلومینوس هستند. الگوی عناصر کمیاب خاکی این سنگ‌ها نشانگر غنی‌شدگی در LREE با نسبت بالای LREE/HREE و ناهنجاری منفی مشخص در Eu است. ناهنجاری مثبت عناصر Rb، Pb و Th در دیاگرام‌های عنکبوتی در ارتباط با دخالت پوسته قاره‌ای در تکوین و تحول ماگمای مولد این سنگ‌ها است. در دیاگرام‌های تمایز محیط تکتونیکی، سنگ‌های اسیدی در موقعیت گرانیت‌های بعد از کوهزایی قرار می‌گیرد. مجموعه شواهد پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی بیانگر این است که در مراحل نهایی بعد از برخورد قاره‌ای، لیتوسفر زیر قاره‌ای ضخیم شده البرز، از قاعده پوسته جدا شده و توسط گوشته داغ استنوسفری جایگزین شده است. بالا آمدگی گوشته داغ استنوسفری، منجر به ذوب بخشی استنوسفر شده و سنگ‌های بازالتی اولیگوسن موجود در مجاورت منطقه مورد مطالعه را به وجود آورده است. جایگیری ماگمای بازالتی مزبور در ترازهای بالایی پوسته قاره‌ای، موجب ذوب بخشی پوسته شده و ماگمای اسیدی منطقه مورد مطالعه را به وجود آورده است. گدازه‌های اسیدی، به سرعت سرد شده، سنگ‌های شیشه‌ای نظیر ابسیدین را به وجود آورده که در مجاورت با آب‌های جوی و گرم، به پرلیت تبدیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrology and geochemistry of acidic volcanic rocks in the north of Soleiman Bolaghi (southwest Hashtjin, north of Zanjan) with considering perlitization

نویسندگان [English]

 • Mir Ali Asghar Mokhtari 1
 • Nasir Amel 3
 • Sadiqeh Sadri Esfanjani 3
1 Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 تبریز- جاده ال گلی- فلکه خیام- ساختمان اسکان- بلوک A3 - طبقه سوم- واحد 332
3 Department of Earth Sciences, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The studied area is located in the SE of Mianeh and north of Zanjan, and it is a part of Western Alborz- Azarbaijan structural zone. This area consists of volcanic rocks including rhyolite, rhyodacite, dacite and pumiceous tuff with Oligocene age and andesitic lithic tuff with Eocene age. Acidic volcanic rocks crop out in the form of domes, lava flows and tuffs. Perlites crop out in lower part of the rhyolitic- rhyodacitic domes. All acidic rocks have shoshonitic nature and classified as peraluminous rocks. These rocks are characterized by LREE- rich patterns with high LREE/HREE ratio and distinctive negative Eu anomaly. There are distinctive positive anomalies of Rb, Th and Pb on the spider diagrams which is related to continental crust role in genesis and evolution of the parent magma. On the tectonic setting discrimination diagrams, these rocks are plotted within the Post-COLG setting. The overal petrographic, petrologic and geochemical evidences demonstrate that during the final stages of the continental collision, the thickened sub- continental lithosphere in the Alborz was delaminated and replaced by hot asthenosphere mantle. Rapid upwelling of hot asthenosphere gave rise to the partial melting of asthenosphere which is produced the Oligocene basaltic rocks near the studied area. Emplacement of basaltic magma in the upper part of the continental crust led to the partial melting of the crust and generation of the parent magma of the acidic rocks. Acidic lavas cooled rapidly and formed the glassy rocks such as obsidian which changed to perlite in contact with meteoric and warm waters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Petrology
 • Western Alborz-Azarbaijan zone
 • Geochemistry
 • Perlite
 • Soleiman Bolaghi
 • Hashtjin
 • Zanjan
 • Western Alborz
 • Azarbaijan zone