کانه‌نگاری و شیمی سولفیدها در رگه‌های سیلیسی طلادار چاه‌نعلی، شمال بزمان، جنوب‌شرق ایران

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه علوم زمین و محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه یاماگاتا، یاماگاتا، ژاپن

چکیده

رگه‌های طلا‌دار چاه‌نعلی در160 کیلومتری شمال‌غرب ایرانشهر و 70 کیلومتری شمال شهر بزمان در بلوک لوت واقع شده است. سنگ‌های میزبان این رگه‌ها به طور عمده سنگ‌های بازالتی وآندزیتی هستند که در اطراف رگه‌ها دچار دگرسانی‌های سیلیسی، آرژیلیک، فیلیک و پروپیلیتیک شده‌اند. ساخت‌های پوسته‌ای متقارن و بافت‌های کوکادی، کلوفورمی و برشی در رگه‌های سیلیسی گسترش در خور توجهی دارد. عیار طلا در این رگه‌ها بالا و تا 16 ppm می‌رسد. سولفیدها و کانی‌زایی طلا و نقره به طور عمده در پهنه سیلیسی مشاهده شده و به سولفیدهای اولیه و ثانویه تقسیم‌بندی می‌شود. شیمی این سولفیدها و نقشه‌های عنصری آرسنیک، طلا و نقره به وسیله ‌تجزیه‌ ریزکاو الکترونی تعیین و تهیه شده است. عناصری همچون: Ag، As، Au، Bi، Cd، Cu، Fe، Hg، Mn، Pb، S، Sb، Se، Te و Zn در سولفیدهای مورد مطالعه به طور کمی اندازه‌گیری شد. پیریت، کالکوپیریت، گالن، اسفالریت، تتراهیدریت و یک سولفید نقره‌دار در مرحله اولیه و کوولیت و کوولیت غنی از نقره در مرحله ثانویه تشکیل شده‌اند. به طورکلی، مقدار طلا در سولفید‌های مورد بررسی اندک، اما مقدار نقره در کانسنگ سولفید‌دار به نسبت زیاداست. کانی‌سازی طلا و نقره مورد مطالعه از نوع سیستم اپی‌ترمال کم سولفور غنی از نقره است که شاید از محلول‌های گرمابی مرتبط با فعالیت‌های آتشفشانی جوان تشکیل شده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineralography and chemistry of sulfides in Chah Nali Au-bearing silicic veins, north Bazman, southeast of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Boomeri 1
 • Habib Biabangard 1
 • Kazuo Nakashima 2
 • Mohammad Javad Gholami 1
1 Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Sisatna and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Department of Earth and Environment Sciences, Faculty of Sciences, Yamagata University, Yamagata, Japan
چکیده [English]

The Chah Nali Au-Ag silicic veins are located 160 km northwest of Iranshahr and 70 km north of Bazman town in Lut block. The veins are mainly hosted by basaltic and andesitic rocks that were altered to silicic, phyllic, argillic and propylitic alterations around the veins. Symmetrical crustified structures and colloform, cockade and breccia textures are the common features of the veins. The gold grade is high in the veins (up to 16 ppm Au). The sulfides mainly occur in silicic zone and can be divided into primary and secondary sulfides. The chemistry of sulfides and elemental maps of As, Au and Ag were determined and provided by an electron probe micro analysis (EPMA). The elements that were quantitatively measured are Sb, Zn, Pb, Hg, Cd, Bi, Au, Se, Te, Cu, Fe, Mn, As, Ag and S. Pyrite, chalcopyrite, galena, sphalerite and tetrahedrite occur as primary sulfides and covellite, Ag-rich covellite and an Ag-rich new mineral occur as secondary sulfides. In general, Au concentration is low in the studied sulfides but Ag concentration is relatively high in the sulfide-bearing ores. The investigated Au-Ag mineralization is an Ag-rich low sulphidation epithermal system that was probably formed by hydrothermal solutions that are related to the young volcanic activities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ag
 • Ag-sulfide
 • sulfide
 • Gold and silver mineralization
 • epithermal
 • Silicic veins
 • Chahnali
 • Mount Bazman
 • Lut block