ژئوشیمی باتولیت قره‌داغ (اردوباد) و ارتباط آن با کانه‌زایی مولیبدن در منطقه قره‌چیلر-قره‌دره (شمال‌شرق خاروانا-آذربایجان شرقی)

نویسندگان

1 گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 3697-19395، ایران

3 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

منطقه قره‌چیلر-قره‌دره در شمال استان آذربایجان شرقی (شمال‌غرب ایران) واقع شده است. در این منطقه، کانه‌زایی مولیبدن همراه با مس در ارتباط با توده‌های نفوذی، در مرکز باتولیت قره‌داغ (قره‌چیلر-قره‌دره) رخ داده است. مطالعات پترولوژیکی و پتروگرافی نشان می‌دهد که ترکیب توده‌های نفوذی از دیوریت، مونزونیت، گرانودیوریت تا گرانیت در تغییر است. این توده‌ها بیشتر متاآلومینوس، کالک‌آلکالن با پتاسیم متوسط تا بالا و به قوس‌های آتشفشانی (VAG) و از نوع I متعلق هستند. دگرسانی‌های عمده در محدوده‌ کانه‌دار شامل: سیلیسی، پتاسیک، فیلیک و پروپیلیتیک است. در اطراف رگه‌ها و رگچه‌های کوارتزی مولیبدن‌دار اغلب دگرسانی نوع پتاسیک و پتاسیک-‌فیلیک رخ داده است. در توده‌های نفوذی تفریق یافته و اسیدی بیوتیت‌دار، میزان Ba، K، LREE، Mo، Rb و Si افزایش یافته است. غنی‌شدگی توده‌های نفوذی از عناصر Ba، K و Rb و تهی‌شدگی از Nb، Ta، Y، Yb و Zr نشانگر متاسوماتیزم گوشته فوقانی توسط پوسته اقیانوسی فرورونده، سپس تولید ماگما و عبور آن از پوسته به نسبت ضخیم است. توده‌های نفوذی مرتبط با کانه‌زایی مولیبدن اغلب ترکیب کوارتزمونزونیتی و گرانودیوریتی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry of Gharehdagh (Ordubad) batholith and its relation with molybdenum mineralization in Gharehchilar-Gharehdarreh (northeast of Kharvana- Eastern Azarbaidjan)

نویسندگان [English]

 • Ali Asghar Calagari 1
 • Mohamadreza Hosseinzadeh 1
 • Behzad Hajalilo 2
 • Ghahraman Sohrabi 3
1 Department of Earth Sciences, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Geology, Payame Noor University, 19395-3697 Tehran, I. R. of Iran
3 Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The study area is located in the north of Eastern Azarbaidjan (NW Iran). In this area, mineralization of molybdenum-copper is associated with intrusive bodies and developed in the center of Gharehdagh (Gharehchilar-Gharehdarreh) batholith. Petrological and petrographic investigations show that the intrusive bodies have compositions from diorite,through monzonite and granodiorite to granite. These bodies are I-type and mainly metaluminous and calc-alkaline with medium to high potassium belonging to volcanic arcs (VAG) tectonic setting. The principal alterations zones in the mineralized areas include silicic, potassic, phyllic and propylitic. Potassic and potassic-phyllic alterations are frequently seen around the molybdenum-bearing veins and veinlets. The proportions of Mo, Si, K, Rb, Ba and REE's are increased in differentiated biotite-bearing acidic intrusive bodies. Enrichment of K, Rb and Ba and depletion of Zr, Ta, Y, Yb and Nb in intrusive bodies indicate metasomatism of upper mantle materials with subducting oceanic crust and subsequent generation of magma and its passage through relatively thick crustal rocks.The intrusive bodies associated with Mo-mineralization have often quartz-monzonitic to granodioritic composition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gharehchilar-Gharehdarreh
 • Molybdenum
 • Mineralization
 • Alteration
 • Geochemistry
 • Gharehdagh batholith
 • Gharehchilar
 • Gharehdarreh
 • Central Iran zone