پترولوژی نفوذی‌های گابرو-دیوریتی در کوه پریشان، جنوب قروه، استان کردستان

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

کوه پریشان در جنوب قروه (استان کردستان) در حد فاصل روستاهای زرینه تا تکیه‌بالا واقع است و نفوذی‌های گابرویی-دیوریتی دارد. بر مبنای تقسیم‌بندی ساختاری ایران، بخشی از پهنه سنندج-سیرجان است. ویژگی‌های سنگ‌نگاری نشان می‌دهد این نفوذی‌‌ها از سنگ‌های هورنبلند‌پیروکسن-گابرو، گابرو، کوارتزگابرو، گابرودیوریتی، دیوریت وکوارتز-دیوریت تشکیل شده‌اند. مطالعات ژئوشیمیایی بر دارا بودن ماهیت متاآلومینه و کالک‌آلکالن با پتاسیم متوسط آنها دلالت دارد. روند نمودارهای تغییرات، پیوستگی شیمیایی و خویشاوندی نمونه‌ها را تأیید نمی‌کند. همبستگی منفی بین تغییرات SiO2 با اکسیدهای Ca، Fe و Mg، وقوع فرآیند تبلور تفریقی را برای هر دو ماگما تأیید می‌نماید. نمودارهای متمایز کننده محیط‌های تکتونیکی، گویای وابسته بودن ماگماتیسم نفوذی‌های گابرو-دیوریتی کوه پریشان به قوس آتشفشانی در یک محیط حاشیه فعال قاره مرتبط با مناطق فرورانش است. غنی‌شدگی LREE نسبت به HREE و غنی‌شدگی از LILE، تهی‌شدگی از عناصر Nb، Ta، Ti و Zr می‌تواند به دلیل آلایش و وابستگی آنها به مناطق فرورانش باشد. مقدار اندک Mg#، آنومالی مثبت Yb و آنومالی منفی Ho گویای آن است که ماگمای سازنده مافیک از یک گوشته متاسوماتیز شده به وجود آمده که با ایجاد مذاب دیوریتی در پوسته زیرین همراه بوده است. علاوه بر وجود روندهای خطی و مثبت عناصر ناسازگار در مقابل یکدیگر که بیانگر نقش تبلور تفریقی در ماگمای مافیک-حدواسط است، شواهد صحرایی و پتروگرافی نیز گویای آمیختگی ماگمایی حداقل دو عضو بازیک و فلسیک (تا حدواسط) است که با موقعیت تکتونیکی منطقه پریشان سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrology of gabbroic- dioritic intrusions in the Parishan Mountain (south of Qorveh), Kurdistan

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Mohebbi
  • Ali Asghar Sepahi Gerow
  • Asharf Torkian
Department of Geology, Faculty of Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The gabbroic intrusion of the Parishan Mountain in the south of Qorveh (Kurdistan province) is located between the villages of Zarrineh to Tekyeh-bala and based on structural divisions, it is a part of the Sanandaj-Sirjan zone. Based on petrographic features it consists of hornblende-pyroxene gabbro, gabbro, quartz-gabbro, dioritic gabbro, diorite and quartz-diorite rocks. Geochemical studies indicate that magma has metaluminous and calc-alkaline nature with medium potassium. Variation diagrams trends don’t confirm the continuous chemical between the samples. The negative correlation between the variations of SiO2 against oxides of Mg, Fe and Ca suggest fractional crystallization process for both of magmas. Tectonic setting discrimination diagrams indicate that magma depends to volcanic arc in active continental margin of related subduction zones. LREE enrichment in comparison to HREE and LILE enrichment and depletion of elements (i.e. Ti, Zr, Nb and Ta) can be due to crustal contamination and dependence of the body to subduction zones. The low Mg# value, high SiO2 contents, positive Yb and negative Ho anomalies suggest that mafic magma was originated from a metasomatized mantle, which it has melted lower crust. The linear and positive trends of incompatible elements against each other, suggests the role of fractionation crystallization in the mafic-intermediate magmas. Furthermore, field relationship and petrographic evidences show that mingling process of two magmas, including mafic and felsic magmas (intermediate), which are consistent with the tectonic setting of the studied area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gabbro
  • Sanandaj-Sirjan zone
  • diorite
  • Volcanic arc
  • Qorveh
  • Sanandaj
  • Sirjan zone