کانه‌زایی مس و ویژگی‌های هاله‌های زمین‌شیمیایی منطقه اکتشافی گرماب (شرق سمنان)

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

کانی‌سازی مس گرماب در شرق سمنان و در جنوب‌شرق شاهرود، در کنگلومرای ائوسن قرار دارد که با دگرسانی هیدروترمالی ضعیفی همراه است. در دگرسانی ضعیف همراه این کانسار، کانی‌سازی و هاله‌های زمین‌شیمیایی به طور محلی توسط گسل‌ها مهار می‌شود. کانی‌های مس، مالاکیت و آزوریت در سطح و در عمق سولفیدهای اولیه به طور عمومی شامل: پیریت، آرسنوپیریت و کالکوپیریت است. کانی‌های باطله رگه‌ها بیشتر شامل: کوارتز، کلسدونی، اپال و اندکی کلسیت است. سایر اجزا شامل: گوتیت، لیمونیت، هماتیت، اکسید منگنز و به مقدار اندکی ژاروسیت، اسمیت زونیت و ژیپس است. نتایج آماری از داده‌های زمین‌شیمیایی یک همبستگی مثبت را بین مس با طلا، نقره و آرسنیک نشان می‌دهد. بر اساس سنگ میزبان، کانی‌زایی و ارتباطات فضایی و توزیع زمین‌شیمی عناصر، انجام حفاری‌های عمیق‌تر در شرق کانی‌سازی a پیشنهاد می‌شود. کانی‌سازی مس گرماب با توده‌های نفودی مدفون منطقه مرتبط است و از نوع ذخایر مس رگه‌ای اپی‌ترمال در نظر گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cu mineralization and geochemical haloes characteristics of Garmab district (eastern Semnan)

نویسندگان [English]

  • Zahra Alaminia
  • Mohammad Sharifi
چکیده [English]

The Garmab Cu mineralization, in the east of Semnan and southeast of Shahroud, is situated in the Eocene conglomerate association with weakly hydrothermal altered. The weak alteration, mineralization and geochemical haloes is locally controlled by faults and late fractures. At the surface, secondary copper minerals including malachite and azurite and in the depth, primary sulfides generally are pyrite, arsenopyrite and chalcopyrite. Gangue minerals of the veins are commonly quartz, chalcedony, opal and minor calcite. Other components contain goethite, limonite and hematite with manganese oxides and minor jarosite smithsonite and gypsum. The results of statistical geochemical analyses indicate a positive correlation between copper with Au, Ag and As. According to host rock, mineralization, spatial relationships and geochemical dispersion patterns, deep drilling is suggested in the depth in the east of mineralization. The study district is related to buried intrusive bodies and epithermal vein-type Cu deposits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geology
  • Geochemical haloes
  • Cu mineralization
  • Semnan province
  • Uromieh-Dokhtar magmatic belt