سنگ‌نگاری، ژئوشیمی‌ و خاستگاه‌ زمین‌ساختی تودۀ‌ نفوذی گرانیتوییدی کوه‌ریگی (شرق بلوک لوت، ایران ‌‌مرکزی)

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

گرانیتویید کوه‌ ریگی در 5 کیلومتری غرب روستای ده‌سلم در 85 کیلومتری غرب شهرستان نهبندان در جنوب استان خراسان جنوبی و در حاشیۀ شرقی پهنۀ لوت قرار دارد. این توده به سنّ ائوسن - الیگوسن درون سنگ‌های رسوبی (شیل، آهک و ماسه‌سنگ) نفوذ کرده است و سبب تبدیل آنها به اسکارن، هورنفلس و سنگ‌های کالک سیلیکاته شده است. ترکیب سنگ‌شناسی این توده نفوذی گرانودیوریت، کوارتزمونزونیت و سینوگرانیت با کانی‌شناسی پلاژیوکلاز، ارتوز، بیوتیت، هورنبلند و کوارتز است. سریسیت، کلریت، مگنتیت کانی‌های ثانوی موجود ‌در ‌این سنگ‌ها هستند. ویژگی‌های ژئوشیمیایی این توده نشان می‌دهد که ماهیت ساب‌آلکالن دارد و از نوع گرانیتوییدهای متاآلومینوس است. نمودارهای ژئوشیمیایی تمایز انواع گرانیتوییدها و حضور هورنبلند نشان می‌دهد که این توده به گرانیتوییدهای نوع I متعلّق است. غنی‌شدگی سنگ‌های این توده از LREE در مقایسه با HREE و بالابودن عناصرناسازگار LILE نسبت به عناصر سازگار HFSE و نیز ناهنجاری منفی Nb، Ti، P گویای وابستگی این توده‌ به مناطق فرورانش است. از سوی دیگر نمودارهای تمایز محیط زمین‌ساختی، وابستگی آن را به محیط‌های حاشیۀ قاره‌ای ناشی از فرورانش تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography, geochemistry and tectonic setting of Rigi granitoid body (east of Lut Block, Central Iran)

نویسندگان [English]

  • Razieh Ghonjalipour
  • Habib Biabangard
  • Ali Ahmadi
Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The Rigi Granitoid Mountain is located in 5 Km West of Dehsalm and 85Km West of Nehbandan city, southeast of Birjand province and east of Lut Block. This granitoid with Eocene-Oligocene age was penetrated into sedimentary rocks (shale, limestone and sandstone) and changes theses rocks to skarn, hornfels and calcsilicate rocks. This granitoid consist of granodiorite, quartz monzonite and syenogranite with plagioclase, orthose, biotite, hornblende and quartz minerals. Sericite, chlorite, and Magnetite are secondary mineral in these rocks. Geochemical properties this pluton showes that it subalkaline and has metaluminous. Geochemical diagrams and presence of hornblende mineral in this pluton shows that belong to I-type granite. The rocks in granitoid pluton are enrichment LREE compare to HREE, high contents of LILE relative to HFSE and negative anomalies of Nb, Ti and P show it granitoid related to subduction zone. Also, tectonomagmatic diagrams improve that this pluton has belong to active continental margin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rigi Granitoid Mountain
  • Calcalkaline
  • Geochemical
  • Dehsalm
  • Lut block