پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتی علی‌آباد دامن (رشتخوار، خراسان رضوی)

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

توده گرانیتوییدی علی‌آباد دامن با وسعت تقریبی 10 کیلومتر مربع و با روند شمال‌باختری- جنوب‌خاوری در 15 کیلومتری شمال‌خاوری شهرستان‌ رشتخوار قرار دارد. این توده به سن احتمالی بعد از ژوراسیک میانی در شمال گسل درونه قرار گرفته و در نتیجه بخشی از پهنه سبزوار است. ترکیب سنگ‌شناسی توده نفوذی آلکالی‌فلدسپار گرانیت، سینوگرانیت و مونزوگرانیت تعیین شده است. در نمودار‌های متمایز کننده‌ی میکا‌ها، بیوتیت‌های مورد آزمایش در محدوده سیدروفیلیت قرار گرفته و حاصل از تبلور ماگما هستند. پلاژیوکلازها در محدوده آلبیت تا الیگوکلاز و ارتوکلاز نیز ترکیبی شبیه آنورتوکلاز را نشان می‌دهند که احتمالاً بر اثر میکروپرتیتی بودن آن است. کلریت‌های منطقه نیز در محدوده رپیدولیت و برنسویجیت قرار گرفته که نشان از ترکیب غنی از آهن آنها دارد. بر اساس مطالعات سنگ‌نگاری، ژئوشیمیایی و شیمی کانی‌ها، سنگ‌های توده نفوذی علی‌آباد دامن به گرانیتوییدهای نوع A2 شباهت دارند. این سنگ‌ها دارای ترکیب پرآلومین ضعیف هستند. آنومالی منفی عناصر Ba، Nb، Ti، Sr و P نمونه‌های مورد مطالعه در نمودارهای تمایز زمین‌ساختی بیانگر تشکیل سنگ‌های مورد مطالعه در محیط مرتبط با کمان حاشیه قاره‌ای است. ایجاد محیط کششی در درون یک کمان قاره‌ای شرایط تشکیل این نوع سنگ‌های گرانیتی را فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrology and geochemistry of Aliabad-Daman granitic body (Rashtkhar, Khorassan-Razavi)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Sepahi Gerow 1
  • Mohammad Amin Shakouri 2
  • Ashraf Torkian 2
  • Sedigheh Salami 2
1 دانشگاه بوعلی سینا
2 Department of Geology, Faculty of Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Aliabad-Daman granitoid body with NW-SE trend is located in northeastern of the Rashtkhar city (about 15 km) with an area of approximately 10 km2. This body with probably age of middle Jurassic is located above Darouneh fault and is part of Sabzevar zone. This pluton consists of alkali feldspar granite, syenogranite and monzogranite. In the discriminant diagrams of micas, biotites plot in the field of syderophyllite and are generated from the crystallization of magma. The plagioclase is in the field of albite to oligoclase and orthoclase resemble to anortoclase due to its micro-perthitic occurrence. Chlorite located in the field of repidolite and brensovigite which indicate its iron-rich composition. Based on petrographic and geochemiscal studies Aliabad- Daman granitic pluton resemble with A2-type granites with slightly peraluminous nature. Negative Ba, Nb, Ti, Sr and P anomalies in discrimination tectonic setting diagrams indicate that they are generated in a volcanic arc setting. Extensional environment in a continental arc has provided conditions for generation of these granitic rocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A2-type granite
  • Geochemistry
  • Petrology
  • Ali Abad Daman
  • Sabzevar zone