سنگ‌نگاری و شیمی کانی‌ها در مجموعه نفوذی طارم، شمال‌خاوری زنجان

نویسندگان

1 بخش زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مجموعه نفوذی طارم در شمال‌خاور زنجان و با راستای شمال‌باختر- جنوب‌خاور در پهنه البرز- آذربایجان جای دارد. توده‌های نفوذی طارم با سن ائوسن بالایی شامل توده زنجان (کوارتزمونزودیوریت)، ذاکر (کوارتزمونزونیت)، مروارید (مونزوگرانیت تا سینوگرانیت) و کوه‌تبر (میکروکوارتزدیوریت پورفیری) هستند که به داخل واحدهای آتشفشانی و آذرآواری سازند کرج نفوذ کرده‌اند. تجزیه ریزکاو الکترونی کانی‌های پلاژیوکلاز، ارتوز، پیروکسن و کلریت بیانگر کلسیک‌تر بودن مرکز بلورهای پلاژیوکلاز نسبت به حاشیه آنها و منطقه‌بندی نرمال در این کانی‌ها است. در واحدهای آذرین منطقه طارم، پیروکسن‌ ها از نوع پیروکسن‌های آهن- منیزیم- کلسیم‌دار بوده، شامل کلینوپیروکسن و به مقدار کم ارتوپیروکسن هستند. ترکیب این پیروکسن‌ها دیوپسید و اوژیت است. کلریت‌ها منیزیم‌دار بوده، از نوع پیکنوکلریت، دیابانتیت و تالک کلریت هستند. ترکیب شیمیایی پیروکسن‌ها، بیانگر تبلور آنها از یک ماگمای ساب‌آلکالن است که در یک محیط فرورانش تشکیل شده است. فشارسنجی کلینوپیروکسن‌های توده کوارتزمونزودیوریت طارم بیانگر تبلور این کانی در فشارهای کمتر از 5 کیلوبار است. دماسنجی با استفاده از ترکیب پیروکسن‌ها نیز بیانگر دمای تشکیل کلینوپیروکسن‌های توده‌های کوارتزمونزودیوریت در 850-700 درجه سانتیگراد، کوارتزمونزونیت در 700-600 درجه سانتیگراد، و میکروکوارتزدیوریت پورفیری در 900-800 درجه سانتیگراد است. دماسنجی پلاژیوکلازها نیز بیانگر دمای 550 تا 900 درجه سانتی‌گراد برای تبلور پلاژیوکلازها در توده‌های آذرین طارم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography and mineral chemistry of Tarom plutonic complex, NE Zanjan

نویسندگان [English]

  • Ghasem Nabatian 1
  • Majid Ghaderi 1
  • Maryam Honarmand 2
1 Department of Geology, School of Basic Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Earth Sciences, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Tarom plutonic complex is located in northeast of Zanjan and in the Alborz-Azerbaijan zone with northwest-southeast trending. The Eocene Tarom plutons include Zanjan (quartz monzodiorite), Zaker (quartz monzonite), Morvarid (monzogranite to syenogranite) and Kuh Tabar (porphyry microquartz diorite) which intruded within the volcanic and volcanoclastic rocks of Karaj Formation. The EPMA analyses of plagioclase, alkali feldspar, pyroxene and chlorite indicate that the core of plagioclase crystals is more calcic than their rim suggesting normal zoning in these minerals. The pyroxenes are mostly clinopyroxene with minor amount of orthopyroxene that belongs to Fe-Mg-Ca pyroxenes. The pyroxenes of these plutons show augite-diopside composition. The chlorites are Mg-bearing chlorite and classified as the picnochlorite, diabanite and talc chlorite. Based on the composition of pyroxenes, the Tarom plutonic complex crystallized from sub-alkaline magmas which formed in a subduction tectonic setting. Barometric studies exhibit that the clinopyroxenes crystallized in pressures lower than 5 Kbar. Pyroxene thermometry in these plutons indicate that the pyroxenes crystallized in temperatures ranging of 700-850 ˚C in the quartz monzodioritic, 600-700 ˚C in the quartz monzonitic pluton and 800-900 ˚C in the porphyry micro quartz dioritic pluton. Moreover, plagioclase thermometry shows that the crystallization temperatures of plagioclases in the Tarom area range from 550 to 900 ˚C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pyroxene
  • Tarom plutonic complex
  • Alborz-Azerbaijan zone
  • Tarom
  • Zanjan