نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه زمین شناسی- دانشکده علوم پایه -دانشگاه بوعلی سینا- همدان-ایران

چکیده

توده‌های نفوذی مورد بررسی در شمال پهنه‌ی سنندج-سیرجان و در استان کردستان برونزد دارند. در این مجموعه میزبان‌ توده-های گرانیتی، گرانودیوریت و مونزونیت بوده و انکلاوهای موجود در آنها نیز ترکیب دیوریتی و گابرویی دارند. انکلاوها با اشکال گردشده و بیضوی در سنگ‌های میزبان پراکنده هستند، عموماً مرز ناگهانی با سنگ میزبان داشته و از مجموعه کانی‌های آذرین تشکیل شده‌اند. حضور انکلاوهای ریز دانه مافیک همراه با شواهدی از وجود بافت‌های ناتعادلی مانند فلدسپار با بافت‌های پوئی-کیلیتیک، حضور انبوهه‌های مافیک و آپاتیت‌های سوزنی، بلورهای پلاژیوکلاز کوچک مجزا در پلاژیوکلازهای بزرگ یا حضور دو نسل پلاژیوکلاز، حالت منطقه‌بندی و حاشیه انحلالی در پلاژیوکلاز همگی آمیختگی ماگمایی را تأیید می‌کنند. مطالعات صحرایی، سنگ‌شناسی و ژئوشیمیایی نشان می‌دهند که ماگمای سازنده این مجموعه از نوعI ، متاآلومین و در سری کالک‌آلکالن قرار دارند. با توجه به غنی‌شدگی انکلاوها ازCr, Ni ,Co وHREE منشا انکلاوها گلبول‌هایی از ماگماهای مافیک است. همچنین محتوای نسبتاً بالایMg# در انکلاوها (62/0-52/0) نسبت به سنگ میزبان (48/0-34/0Mg#=)، منبع ماگماهای گوشته‌ایی را محتمل‌تر می‌کند. علاوه بر ویژگی‌های ژئوشیمیایی یاد شده انکلاوها نسبت به سنگ‌های میزبان‌ از LREE و LILE تهی شده و از تیتانیوم غنی شده هستند، لذا به نظر می‌رسد از دو ماگمای مختلف منشا گرفته و صرفاً به سبب فرایند آمیختگی /اختلاط ماگمایی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evidence for magmatic mingling/mixing process in intrusive bodies of Qorveh (Kurdistan): with emphasis on textural and geochemical characteristics

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Azam Mousavi 1
  • Ashraf Torkian 2

1 Department of Geology- Faculty of Sciences- Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Department of Geology- Faculty of Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

The studied intrusive bodies are located in the N-Sanandaj-Sirjan Zone and Kurdistan Province. In these masses, the host rocks include granite, granodiorite and monzonite, and the enclaves also are dioritic and gabbroic in composition. The (MMEs) are scattered in rounded and elliptical shapes in the host rocks and generally they have a sharp contact with their host and are composed of igneous minerals.The presence of mafic fine-grained enclaves with evidence of disequilibrium textures such as feldspar with poikylitic texture, presence of mafic masses and needle apatites, small blades-shaped plagioclase within large plagioclase or presence of two generations of plagioclase, and zoning all confirm magmatic mingling/ mixing processes. Field relationships, petrological and geochemical studies show that the magma of this complex is I-type, metaluminous and belonging to calc-alkaline series. The enrichment of the studied enclaves in Co, Ni, Cr and Heavy Rare Earth Elements (HREEs), display that these rocks are globules of mafic magmas mingling to felsic type. Also, the relatively high content of Mg# (34-48) suggests that the host rocks were formed by mixing mantle derived mafic magma with felsic magma of the crust. In addition to the mentioned geochemical characteristics, the enclaves are depleted in LREE and LILE and enriched in titanium, so it seems to have originated from two different magmas and only due to the magma mixing/ mingling process are nextby to each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magma mixing
  • Magma mingling
  • Mafic microgranular enclaves
  • Host rock
  • Qorveh
  • Kurdistan