نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Department of Geology and Research Center for Ore Deposit of Eastern Iran, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده

محدوده اکتشافی شمال بهاریه واقع در بخش مرکزی پهنه ماگمایی خواف-کاشمر-بردسکن (KKBMB) و شرق شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی است. این محدوده شامل رخنمون‌هایی از‌ واحدهای آذرآواری و آتشفشانی است که توده‌های عمیق (سینوگرانیت، گرانودیوریت) و نیمه‌عمیق (مونزودیوریت، کوارتز مونزونیت و دیوریت پورفیری) در آنها نفوذ کرده است. توده‌های نفوذی موجود غنی‌شدگی در عنصرهای LREE وLILE مانند Kو Ba و کاهیدگی در عنصرهای HREEو HFSE شامل NbوTi نشان می‌دهند که از ‌ویژگی‌های ماگماهای تشکیل شده در پهنه فرورانش است. ناهنجاری کمی منفی Eu (89/0-66/0=Eu/Eu*) نشان‌دهنده‌ی حضور پلاژیوکلاز در خاستگاه سنگ و کاهیدگی Nb بیانگر آلایش کمی اندک ماگما با پوسته قاره‌ای است. خاستگاه ماگمای تشکیل‌دهنده‌ی این توده‌ها، ذوب بخشی درجه پایین اسپینل لرزولیت گوشته متاسوماتیزه است که در عمق حدود 65 کیلومتر تشکیل شده‌اند.

کانه‌زایی به صورت رگه-رگچه‌ای با روند NW-SE و NE-SW در راستای گسل‌ها رخ داده است. دگرسانی‌های پروپیلیتیک، سیلیسی، سریسیتی و آرژیلیک در محدوده گسترش داشته و زون‌های پروپیلیتیک و سیلیسی به صورت هاله‌ای در حاشیه رگه-رگچه‌ها حضور دارند. کانه‌های هیپوژن شامل پیریت، کالکوپیریت و اسپکیولاریت بوده و کالکوسیت، مالاکیت، آزوریت، گوتیت و اکسیدهای آهن کانی‌های سوپرژن هستند. دو نوع رگه-رگچه در محدوده قابل تفکیک است: 1) کوارتز+کالکوپیریت+اسپکیولاریت و 2) رگه-رگچه‌های غنی از اسپکیولاریت. مقادیر قابل توجهی از عنصرهای مس (حداکثر 2 درصد)، سرب (حداکثر 61/0 درصد) و روی (حداکثر 2/0 درصد) در رگه-رگچه‌های حاوی کوارتز+کالکوپیریت+اسپکیولاریت وجود دارد. محدوده شمال بهاریه بر پایه شواهدی چون کنترل ساختاری سیستم کانه‌زایی، نوع دگرسانی‌ها، ترکیب کانی‌شناسی ماده معدنی، شکل کانه‌زایی و ناهنجاری‌ ژئوشیمیایی احتمالاً مشابه کانسارهای تیپ IOCG است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Geology, mineralization and geochemistry of ore-mineral and intrusive rocks in North of Bahariyeh area, East of Kashmar, NE Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Najmi 1
  • Azadeh Malekzadeh Shafaroudi 2
  • mohammad Hassan Karimpour 2

1 Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Department of Geology and Research Center for Ore Deposit of Eastern Iran, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The North of Baharieh prospecting area is located central part of Khaf-Kashmar-Bardaskan magmatic belt (KKBMB), east of Kashmar in Khorasan Razavi province. This area includes outcrops of pyroclastic and volcanic rocks, which are intruded by intrusive (syenogranite, granodiorite), and sub-volcanic units (monzodiorite, quartz monzonite, and diorite porphyry). North of Bahariyeh intrusions are enriched in LREEs and LILs such K and Ba and decreases in HREEs and HFSEs such Nb and Ti that indicated magma formed in subduction zone. The negligible negative Eu anomaly (Eu/Eu*=0.66-0.89) reveal plagioclase is present at source and Nb deplation indicates slight contamination of magma with continental crust. The magma origin of this intrusion, is the low-grade partial melting of metasomatized mantle spinel lherzolite which has formed at 65 km depth. Mineralization occurred as vein-veinlet with NW-SE and NE-SW trend in direction faults. Propylitic, silicification, sericitic and argillic alterations have an extent in the region, and propylitic and silicification are present as a halo at margin of mineralized vein-veinlets. Hypogene ore-minerals include pyrite, chalcopyrite, and specular hematite, and chalcocite, malachite, azurite, goethite, and iron oxides are supergene minerals. Two types of vein-veinlets can be distinguished in district: 1) quartz+chalcopyrite+specular hematite and 2) specular hematite-rich. Significant amount are present of Cu (up to 2 %), Pb (up to 0.61%), and Zn (up to 0.2%) in quartz+chalcopyrite+specular hematite vein-veinlets. North of Bahariyeh area is probably similar to IOCG deposits based on evidence such structural control of mineralization, alterations type, mineralogical composition of ore-body, shape of mineralization, and geochemical anomalies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidic-intermediate magmatism
  • Petrogenesis
  • Geochemistry
  • IOCG
  • North of Bahariyeh
  • Khaf-Kashmar-Bardaskan belt
  • Tectonic Zone