.شیمی کانی ها و دما –فشارسنجی توده های نفوذی مرزرود- نبی جان (جنوب غرب کلیبر- شمال غرب ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز-دانشکده علوم-گروه زمین شناسی

2 دانشگاه تبریز

3 تبریز - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم طبیعی - گروه علوم زمین

10.22108/ijp.2023.138455.1306

چکیده

چکیدهتوده های نفوذی نبی جان و مرزرود به سن الیگوسن در جنوب غرب شهرستان کلیبر، شمال غرب ایران و در محدوده زون البرز غربی - آذربایجان قرار گرفته اند . ترکیب سنگ شناسی منطقه مرزرود گابرو- دیوریت و مونزوگرانیت ، و نبی جان گابرو و گرانودیوریت است . بررسی شیمی کانی ها نشان می دهد که ترکیب کلینوپیروکسن توده های مافیک منطقه نبی جان و مرزرود از نوع دیوپسید است. آمفیبول های هر دو منطقه در گروه کلسیک قرار می گیرند. آمفیبول های توده گرانودیوریتی نبی جان از نوع اکتینولیت ، گابرو نبی جان هورنبلند چرماکیت ی و در مونزوگرانیت های منطقه مرزرود از نوع هو ر نبلند اکتینولیتی می باشد. بیوتیت های گابرودیور ی ت مرزرود دارای نسبت 0.33 Fe/(Fe+Mg)> و از منیزیم غنی هستند. ترکیب فلدسپار در توده گابرودیوریت ی مرزرود (آندزین و لابر ا دوریت)، در مونزوگرانیت مرزرود (آندزین) به همراه ارتوکلاز ، در گرانودیوریت نبی جان (آندزین- الیگوکلاز) و در گابروی نبی جان ( لابرادوریت تا بیتونیت) می باشد. با استفاده از شیمی کانیهای کلینوپیروکسن، آمفیبول، بیوتیت و فلدسپارها دما و فشار تشکیل گرانودیوریت نبی جان در 677 0 C و 0.7- 0.85 Kbar ، گابرو نبی جان در 992 .77 0 C ، مونزوگرانیت مرزرود در 677 .3 C و 0.45-0.5 Kbar ، گابرودیوریت مرزرود در 7 9 0- 800 0 C می باشد. شیمی کانی های پیروکسن، بیوتیت و آمفیبول بیانگر این است که توده های نفوذی منطقه متعلق به سری کالک آلکالن بوده و در محیط مرتبط با فرورانش شکل گرفته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.Mineral chemistry and thermobarometry of Marzroud- Nabi jan intrusive rocks (SW Kaleybar- NW Iran)

نویسندگان [English]

 • sadiqeh sadri 1
 • Nasir Amel 2
 • Mohsen Moayyed 3
1 Tabrizu university-Faculty geology-Department sinence
2 Geology Department of Tabriz University
3 Academic member/ Earth science Dep. Natural sciences Fac. University of Tabriz, Tabriz- Iran.
چکیده [English]

Abstract

The Marzroud, Nabi jan intrusions are located in SW Kaleybar of NW Iran, Alborz-Azarbaijan zone. Intrusions are intruded into the Cretaceous volcanic and sedimentary rocks. The composition of plutons of Marzroud is gabbro-diorite to monzogranite and in Nabi jan areas is gabbro to graodiorite. the basis of mineral chemistry, the composition of clinopyroxenes is in diopsid range. Amphibole minerals are calcic in two area. Amphibole is actinolite in Nabi jan granodioritic body, tschermakitic hornblend in Nabi jan gabbroic body and is composition of amphibole, actinolitic hornblende in Marzroud monzogranitic body.The marzroud gabbrodiorite biotites with Fe/(Fe+Mg)>3 and are magnesio-biotites. The plagioclase composition is andesine - labradorite in Marzroud gabbrodioritic rock, andesine and K- feldspars occur as orthoclase in Marzroud monzogranitic rock. The plagioclase composition is andesine and oligoclase in Nabi jan granodiorite and andesine to bytonite in Nabi jan gabbroic body . The mineral chemistry of the biotite, amphiboles and pyroxenes indicate that this intrusions are calc-alkaline and have been crystallized in a subduction zone setting

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Mineral chemistry
 • Marzroud
 • Nabi jan
 • calc-alkaline
 • subduction
 • Alborz-Azarbaijan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 28 تیر 1402
 • تاریخ بازنگری: 08 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 آبان 1402