پتروژنز سنگ های نیمه عمیق نئوژن کامو، شمال اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران

2 گروه زمین شناسی، پردیس علوم، یزد، ایران

10.22108/ijp.2024.140871.1325

چکیده

منطقه مورد پژوهش به لحاظ ساختاری در بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه دختر و فاصله تقریبی 120 کیلومتری شمال اصفهان واقع شده ‌است. در این منطقه، برونزدهای متعددی از سنگ‌های آذرین نئوژن با طیف ترکیبی داسیت- آندزیت به شکل گنبدها و توده‌های نیمه عمیق رخنمون یافته‌اند. این سنگها دارای بافتهای پورفیروئیدی تا پورفیری با خمیره‌ای میکروکریستالین بوده و کانی‌های اصلی آنها را پلاژیوکلاز، آمفیبول، بیوتیت، کوارتز و کانی های اوپاک تشکیل می‌دهند. شیمی کل سنگ ها، نشانگر سرشت ماگمایی متالومینه و کالکوآلکالن با غنی شدگی از عناصر نادر خاکی سبک، روبیدیوم، باریم و پتاسیم و تهی شدگی از عناصر نادر خاکی سنگین، نیوبیم، تیتانیوم و تانتالیوم است. نمودارهای بهنجار شده نسبت به کندریت، شیب منفی از عناصر نادر خاکی سبک به سمت سنگین بدون بی‌هنجاری یوروپیوم را به نمایش می گذارد. بررسی نسبت‌های عناصر کمیاب و نادر خاکی نشان می‌دهد سنگهای مورد پژوهش دارای ویژگی‌های بینابین ماگماهای کالکوآلکالن و آداکیتی بوده و از ذوب بخشی یک گارنت آمفیبولیت در عمق پایداری گارنت تشکیل شده‌اند. شواهد ژئوشیمیایی بیانگر تشکیل و تحول این سنگها در یک کمان ماگمایی حاشیه قاره ای می باشند. خاستگاه احتمالی ماگمای مادر سنگ های مورد پژوهش، ذوب بخشی گارنت آمفیبولیت دگرنهاد شده تحت تاثیر سیالات و مذابهای ناشی از اسلب فرورو می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Petrogenesis of Neogene subvolcanic rocks in Kamu, North of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Sherafat 1
  • Mahnaz Khodami 2
1 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران
2 اصفهان-خیابان آپادانا دوم-کوی بهمن-بن بست کاوه-پلاک 54
چکیده [English]

The studied area is situated in the middle part of the Urumieh Dokhtar magmatic arc, which is 120 km north of Isfahan. The region comprises numerous outcrops of Neogene igneous rocks with dacite-andesite composition, which have been exposed in domes and subvolcanic bodies. The rocks display a porphyroid to porphyritic texture, with a microcrystalline groundmass. The main minerals of these rocks are plagioclase, amphibole, biotite, quartz, and opaques. The whole rock chemistry of the rocks indicates that they have a metaluminous nature with calc-alkaline affinity. They are enriched in LREE, Rb, Ba, and K, and depleted in HREE, Nb, Ti, and Ta. The spider diagram, which has been normalized to chondrite, displays a pattern of negative slope from light to heavy rare earth elements, without any evidence of Eu anomaly. The ratios of major elements and REE suggest that these rocks have properties that are intermediate between calc-alkaline and adakitic magmas, which were formed due to the partial melting of garnet amphibolite at a depth of garnet stability. Based on geochemical evidence, it is suggested that these rocks were formed in a magmatic arc located on the active continental margin. The parental magma of these rocks is likely the result of partial melting of metasomatized garnet amphibolite, which occurred under the influence of fluids and melts generated by the subducted slab.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neogene subvolcanic rocks
  • Garnet amphibolite
  • Urumieh Dokhtar magmatic arc
  • Kamu
  • Isfahan