سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه ژئودینامیک توده گرانیتوییدی کلاه‌قاضی (جنوب‌باختری اصفهان)

نویسندگان

1 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

توده نفوذی کلاه‌قاضی یکی از مهم‌ترین توده‌های نفوذی ژوراسیک میانی پهنه سنندج-سیرجان است که در شیل‌های ژوراسیک تزریق و توسط آهک‌های کرتاسه پیشین به‌صورت آذرین‌پی پوشانده شده است. این توده نفوذی از سه رخنمون جداگانه تشکیل شده که بر اساس مطالعات سنگ‌نگاری شامل مونزوگرانیت، گرانودیوریت، سینوگرانیت و دایک‌های آپلیتی همراه با رگه‌های فراوان تورمالینی هستند. مهم‌ترین کانی‌های سنگ‌ساز به ترتیب شامل کوارتز، پلاژیوکلاز، بیوتیت و پتاسیم‌فلدسپار به‌عنوان کانی‌های اصلی، همراه با آندالوزیت، اسفن، تورمالین، گارنت، سلیمانیت، کردیریت، اسپینل و کیانیت به‌عنوان کانی‌های فرعی هستند. بر اساس مطالعات زمین‌شیمیایی واحدهای سنگی این توده نفوذی دارای سرشت کالک‌آلکالن پتاسیم بالا و پرآلومین بوده، متعلق به گرانیت‌های نوع S هستند. توده نفوذی کلاه‌قاضی در یک محیط برخوردی مرتبط با فرورانش از نوع کمان قاره‌ای و در ارتباط با حرکات فشارشی همزمان با فاز سیمرین میانی بوده، از ذوب سنگ‌های پوسته میانی (سنگ‌ مادری گری‌وکی و پلیتی غنی از پلاژیوکلاز) در عمق متوسط بین 20 تا 30 کیلومتری و در فشار کم بخار آب (5/0 تا 1 کیلوبار) و دمای میانگین تبلور 750 درجه سانتیگراد تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrology, geochemistry and tectonic setting of the Kolah Ghazi granitoid (southeast of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Bayati 1
  • Dariush Esmaili 1
  • Seyedeh Fatemeh Fadavi 2
  • Yousef Vesali 1
  • Reza Maghdour Mashhour 1
1 School of Geology, College of Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Kolah Ghazi granitoid is one of the main upper Jurassic intrusion in the Sanandaj-Sirjan zone which intruded Jurassic shale and overlaid by Lower Cretaceous strata’s. The intrusion consists of the monzogranites, granodiorites, Syenogranites, aplitic dykes associate with several tourmaline veins in three separated outcrops. Based on petrographic studies quartz, plagioclase, biotite and alkali feldspar are present as the major minerals and andalusite, sphene, tourmaline, garnet, sillimanite, spinel, kyanites constitute minor mineral phases. Geochemical results show high-K calc-alkaline and peraluminous affinities and S-type. The Kolah Ghazi granitoid belong to subduction-related volcanic arc magmatism, which related to middle Cimmerian compression movement which derived from Partial melting of metapelites in the upper crust materials and emplaced at depths (about 20-30 Km) under low water-vapor pressure (0.5-1 Kbar) and temperature range (in 750 °C)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kolah Ghazi granitoides
  • S type granite
  • middle Cimmerian magmatism
  • Jurassic arc
  • Sanandaj-Sirjan zone