بررسی فرایند‌های پیدایش انکلاو‌های مافیک در مجموعه سنگ‌های آذرین درونیِ نقده با به‌کارگیری سن‌سنجی U-Pb زیرکن، نسبت‌های ایزوتوپی Sr-Nd و ترکیب آمفیبول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران 4697- 19395، ایران

چکیده

مجموعه سنگ‌های تودة آذرین درونیِ نقده از دو بخش سنگ‌های فلسیک (به سن ائوسن، نزدیک به 40 میلیون سال پیش) و مافیک (به سن کرتاسه، نزدیک به 99 میلیون سال پیش) تشکیل شده است. انواع انکلاو‌های مافیک در گرانیتویید‌های نقده دیده می‏‌شوند شامل انکلاو‌های میکروگرانولار مافیک (MME) و انکلاو‌های کوارتز و آمفیبول‌‌دار هستند. انکلاو‌های MME همزمان با گرانیتویید‌های میزبان پدید آمده‏‌اند و خود به دو گروه دسته‌بندی می‏‌شوند. گروه نخست نسبت‌های ایزوتوپی Sr-Nd همانند سنگ میزبان دارند (7062/0=87Sr/86Sri و 89/0-=εNdi) و ترکیب عنصرهای کمیابِ آمفیبول‌ها در این نوع انکلاو‌ها همانند گرانیتویید‌های میزبان است. این انکلاو‌ها همزاد با ماگمای گرانیتوییدی هستند و حاصل جدایش اولیه بلور- مذاب هستند. گروه دیگر، انکلاو MME است که شواهد بافتی از آمیزش ماگمایی نشان می‌دهد و نسبت‌های ایزوتوپی آن از گرانیتویید‌ها متفاوت است (7042/0=87Sr/86Sri و 98/2+=εNdi). ترکیب عنصرهای کمیابِ آمفیبول در این نوع انکلاو با دیگر انکلاو‌ها و سنگ‌های میزبان کاملاً متفاوت است. انکلاو متشکل از کوارتز + آمفیبول همزمان با سنگ‌های مافیک نقده (99 میلیون سال پیش) پدید آمده‏‌ و ویژگی‌های ایزوتوپی و ترکیب آمفیبول‌های آن نیز همانند آنهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the formation processes in the mafic enclaves of Naqadeh plutonic rocks assemblage by zircon U-Pb dating, Sr-Nd isotopic ratios, and amphibole composition

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Mazhari
Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, Payame Noor University, 19395-4697 Tehran, Iran
چکیده [English]

Naqadeh intrusive pluton is composed of two distinct sections of felsic (40 Ma age) and mafic (99 Ma age) rocks. The granitoid rocks of Naqadeh pluton have different types of mafic enclaves, including mafic microgranular enclaves (MME) and quartz + amphibole bearing enclaves. The MME has the same age to its host granitoids and could be divided into two types. The first type has similar Sr-Nd composition to the host rock (87Sr/86Sri = 0.7062 and εNdi= -0.89), and their trace amphibole composition is like host granitoids. These enclaves are cogenetic with the granitoid magma and formed by early crystal-melt segregations. Another type of MME shows the textural evidence of magma mixing and is characterized by different isotopic ratios from granitoids (87Sr/86Sri = 0.7042 and εNdi= +2.98). The trace element composition of this type of enclave is completely different from the other enclaves and the host rocks. The quartz + amphibole bearing enclave formed contemporaneous with mafic rocks of Naqadeh pluton (99 Ma), and displays the same isotopic ratios and amphibole composition.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • mafic enclave
  • amphibole
  • isotopic ratio
  • trace elements
  • Naqadeh
  • Sanandaj- Sirjan Zone

گرانیتوییدها، به‌ویژه انکلاو‌های مافیک میکروگرانولار (MME)، آمیزش ماگمایی است (Dadfar et al., 2019)؛ یعنی این انکلاو‌ها گلبول‌هایی از ماگمای مافیک‏‌تر هستند که به درون ماگمای فلسیک تزریق شده و با آن درآمیخته‌‏‌اند (مانند: Vernon, 1984; Shakiba and Sepahi-Gerow, 2021; Eyuboglu et al., 2017). افزون‌بر این، الگو‏‌‌های مختلف دیگری نیز برای پیدایش این انکلاو‌ها پیشنهاد شده است که از آن میان آنها می‏‌توان قطعات سنگ‏‌‌های دگرگونی دیرگداز و بازمتبلورشده یا بازمانده‏‌هایی از سنگ خاستگاه ماگمای گرانیتی (White et al., 1999)، زنولیت‏‌‌های سنگ دیواره (Maas et al., 1997) و سازوکار‏‌‌های جدایش بلور- مایع در یک ماگمای مادر (Dahlquist, 2002) را نام برد.

با اینکه انواع انکلاو‌های مافیک در ماگما‌های گرانیتی ویژگی‏‌‌های مشترکی دارند، اما شناخت خاستگاه و الگوی پیدایش آنها کار چندان ساد‌ه‌ای نیست. در این پژوهش، انکلاو‌های گوناگونِ مجموعه سنگ‌های آذرین درونیِ نقده بررسی شده‌اند که از مجموعه توده‏‌‌های آذرین درونیِ شمال‌باختری پهنة سنندج- سیرجان به‌شمار می‌روند. بررسی‌های پیشین روی این مجموعة آذرین درونی نشان‌دهندة فاز‌های گوناگون ماگمایی با سن‏‌‌های متفاوت کرتاسه و ائوسن با انکلاو‌های مافیک فراوان با بافت و ویژگی‌های گوناگون هستند (Mazhari, 2008; Mazhari et al., 2011a, 2011b). در این پژوهش، سن و نسبت‌های ایزوتوپی این انکلاو‌ها تعیین و بررسی می‏‌شود. این داده‏‌‌ها خاستگاه متفاوت انکلاو‌ها در مجموعة آذرین درونیِ نقده را نشان می‌دهند که ارائة الگوی یکسان برای پیدایش انکلاو‌های مافیک حتی در توده‌ای کوچک را به‌خوبی رد می‏‌کنند. ازآنجایی‌که آمفیبول کانی اصلی در این انکلاو‌های مافیک است، بررسی آن در انکلاو‌ها و مقایسه آن با ترکیب این کانی در سنگ میزبان در تعیین سنگ‌زایی انکلاو‌ها مؤثر است. ازاین‌رو، در این پژوهش، ترکیب عنصرهای اصلی و کمیاب آمفیبول در انواع انکلاو و سنگ میزبان آنها تعیین و تجزیه و تحلیل می‏‌شود تا کاربرد مقایسه ترکیب آمفیبول در انکلاو و سنگ میزبان برای تعیین سرشت انکلاو‌های مافیک سنگ‌های گرانیتوییدی ارزیابی شود.

 

جایگاه زمین‌شناسی و زایش سنگ‌های آذرین درونی

مجموعة آذرین درونیِ نقده به‌صورت استوک‌های کوچک در منطقه‌ای به‌ گستردگی نزدیک به 20 کیلومتر مربع در شمال‌باختری پهنة سنندج- سیرجان رخنمون یافته است (شکل 1). توپوگرافی ناحیه دشت‌مانند است و سنگ‌های آذرین درونی در ارتفاع پایین پدیدار شده‏‌اند؛ ازاین‌رو، دسترسی به آنها کار دشواری نیست. این سنگ‌های درونی را سنگ‌های رسوبی کامبرین، پرمین و کرتاسه فراگرفته‌اند (Khodabandeh and Soltani, 1994). در بیشتر نقاط مرز میان توده‌های آذرین درونی و سنگ میزبان با نهشته‏‌‌های کواترنری پوشیده شده است و ارتباط صحرایی میان این دو مشخص نیست. البته سنگ‌های دگرگونی همبری در برخی مناطق رخنمون دارند و ضخامت هورنفلس‌ها در حاشیه‌های باختری مجموعة آذرین درونی (در نزدیکی سنگ‌های رسوبی پرمین) به چند صد متر می‌رسند (شکل 1- B). در مرکز مجموعة آذرین درونی، کنگلومرا و سنگ آهک‌های میوسن روی سنگ‌های گرانیتی را پوشانده‌اند که آنها را به سازند قم نسبت می‌دهند (Khodabandeh and Soltani, 1994). قطعه‌هایی از گرانیت‌ها در آهک‌های میوسن دیده می‌شوند و هیچگونه دگرگونی در مرز آهک‌ها با مجموعة آذرین درونی دیده نمی‏‌شود‌. این شواهد نشان‌دهندة جوان‌تربودن آهک‌ها نسبت به سنگ‌های آذرین درونی هستند.

 

 

 

 

 

 

شکل 1- A) موقعیت مجموعة آذرین درونیِ نقده در واحد‌های زمین‌شناسی ایران (تصحیح شده پس از Ghasemi and Talbot (2006)) (ZFSB: کمربند چین‌خورده ساده زاگرس؛ MTZ: تراست اصلی زاگرس؛ SSZ: پهنة سنندج- سیرجان؛ 1: نواحی پرکامبرین؛ 2: پهنة تراست زاگرس؛ 3: مجموعه ماگمایی ارومیه- دختر)؛ B) نقشة سادة زمین‌شناسی مجموعة آذرین درونیِ نقده (برگرفته از Khodabandeh and Soltani (1994)).

 

 

مجموعة آذرین درونیِ نقده از دو بخش سنگ‌های مافیک و فلسیک تشکیل شده است. سنگ‌های مافیک گستردگی اندکی (نزدیک به 20 درصد از حجم مجموعه) دارند و تنها در بخش‌های خاوری مجموعة آذرین درونی دیده می‏‌شوند (شکل 1- B). آنها دیوریت و گابرو- دیوریت متراکم بی هیچگونه جهت‌یافتگی ماگمایی یا دگرریختی ساختاری هستند. در بیشتر موارد هوازدگی و دگرسانی بر آنها اثر گذاشته‌اند؛ اما نمونه‌های سالمی را نیز می‌توان یافت و برداشت کرد. سن این سنگ‌ها نزدیک به 99 میلیون سال پیش است و از گوشته سنگ‌کره‌ای غنی‌شده در بالای ورقه فرورونده در هنگام فرورانش نئوتتیس به زیر ایران خاستگاه گرفته‌اند (Mazhari et al., 2011b).

سنگ‌های فلسیک مجموعة آذرین درونیِ نقده سن ائوسن (نزدیک به 40 میلیون سال پیش) دارند و همزمان با پیدایش بسیاری از توده‏‌‌های دیگر (مانند: پیرانشهر، سردشت، بانه و مریوان) در شمال پهنة سنندج- سیرجان پدید آمده‏‌اند (مانند: Mazhari et al., 2009; Fazlnia and Pahnaei, 2018; Azizi et al., 2018; Mazhari et al., 2020). این سنگ‌های فلسیک شامل دو فاز گرانیتوییدی هستند. فاز اصلی که حجم اصلی مجموعة آذرین درونی را در بر می‏‌گیرد و از آن به‌نام گرانیتویید‌های مافیک‏‌تر (MMG) یاد می‏‌شود، گسترة ترکیبی به نسبت متنوعی دارد (گرانودیویت، کوارتز دیوریت و مونزودیوریت) و داده‏‌‌های زمین‌شیمیایی نشان‌دهندة خاستگاه متابازالتی آنها هستند. صعود بازالت‌های تولید‌شده در عمق می‏‌تواند از سمت پایین گرمای لازم برای ذوب پوستة آمفیبولیتی را فراهم کند و ماگمای گرانیتی را پدید آورد. پس از آن، فرایند‌های سیستم باز فعال بوده است و برهم‌کنش میان ماگما‌های فلسیک و مافیک سنگ‌های MMG به‌همراه انکلاو‌های میکروگرانولار مافیک را پدید آورده است. البته جدایش بلورین که همراه با آمیزش ماگمایی روی داده است، پیدایش سنگ‌های گوناگون این واحد از کوارتز دیوریت تا گرانودیوریت را به‌دنبال داشته است (Mazhari, 2008). انکلاو‌های مافیک به‌ویژه MME (انکلاو‌های مافیک میکروگرانولار) در گرانیتویید‌های MMG به‌فراوانی دیده می‏‌شوند. البته به جز اندازة ریز کانی‌ها، دیگر ویژگی‌های بافتی انکلاو‌های MME در نمونه‌های مختلف MMG یکسان نیست. در بخش‌های بعدی به این ویژگی بیشتر پرداخته خواهد شد. فاز دوم فلسیک در مجموعة آذرین درونیِ نقده مونزوگرانیت‌های لوکوکرات با ویژگی‌های زمین‌شیمیایی متفاوت از MMG هستند. این سنگ‌ها در پی فرایند‌های ذوب‌بخشی آبدار سنگ‌های مافیک و هضم سنگ‌های رسوبی پدید آمده‏‌اند (Mazhari et al., 2011a). انکلاو‌های مافیک در مونزوگرانیت‌های نقده کمیاب و منحصر به انکلاو‌های مافیک کوارتز و آمفیبول‌دار هستند که در ادامه بررسی خواهند شد.

 

روش انجام پژوهش

همان‌گونه‌که پیشتر گفته شد، سنگ‌زایی سنگ‌های آذرین درونیِ نقده در بررسی‌های پیشین بررسی شده است (Mazhari, 2008; Mazhari et al., 2011a, 2011b). سن و نسبت‌های ایزوتوپی سنگ میزبان این انکلاو‌ها به‌همراه واحد گابرو- دیوریتی مجموعة آذرین درونیِ نقده در جدول 1 آورده شده‌اند. برای این پژوهش سه نوع نمونه از انکلاو‌های مافیک گوناگون در این مجموعة آذرین درونی برگزیده شد‌. این سه انکلاو شامل دو MME از واحد MMG در سنگ میزبان‏‌‌های گرانودیوریتی (نمونة En2) و مونزودیوریتی (نمونة En82) و یک انکلاو کوارتز و آمفیبول‌دار در سنگ میزبان مونزوگرانیتی (نمونة En38) هستند.

جدول 1- سن و نسبت‌های ایزوتوپی Sr و Nd در سنگ‌های گوناگون مجموعة آذرین درونیِ نقده (Mazhari, 2008; Mazhari et al., 2011a).

Sample ID

N38

N2

N82

N104

Rock name

monzogranite

granodiorite

monzodiorite

diorite- gabbro

Age (Ma)

40.8 ± 0.8

40.6 ± 1.5

41.5 ± 1.2

98.9± 1.4

87Sr/ 86Sri

0.70864

0.70681

0.70665

0.70423

εNdi

-4.26

-1

-0.57

3.82

TDM (Ga)

1.29

1.11

1.05

0.75

 

برای تعیین سن انکلاو‌ها به روش U-Pb زیرکن، دانه‌های زیرکن از نمونه‏‌‌ها به روش مرسوم مایعات سنگین و مغناطیسی جدا شد‌. ریخت‌شناسی درونی بلور‌های زیرکن پیش از تجزیة ایزوتوپی U-Pb با تصویرهای کاتادولومینسانس بررسی شد. تجزیة سن‌سنجی با تجهیزات Agilent 7700x ICP–MS (سری Resonetics Resolution M-50) و سیستم کاهندة لیزری nm 193 انجام شد. روش انجام آنالیز و جزییات استاندارد‌های به‌کاررفته به روش پیشنهادیِ Mazhari و همکاران (2019) بوده‌ است.

نسبت‌های ایزوتوپی Sr و Nd سه نمونه انکلاو مافیک گرانیتویید‌های نقده با یک طیف‌سنج جرمی حرارتی- یونیزاسیون Finningan MAT 262 در آزمایشگاه Actlabs کانادا به‌دست آورده شدند‌. مراحل انجام کار و استاندارد‌های به‌کاررفته به روش پیشنهادیِ Mazhari و همکاران (2019) بوده است.

برای تعیین ترکیب آمفیبول‌ها، از سنگ‌های میزبان و انکلاو‌ها و نیز نمونة گابرو- دیوریتی نقده مقاطع نازک صیقلی تهیه شدند‌. درصدوزنی اکسید‌های اصلی آمفیبول‌ها به روش EPMA و میزان عنصرهای کمیاب به روش LA-ICP-MS اندازه‌گیری شدند‌. تجزیة EPMA در دانشگاه گرانادا با دستگاه ریزکاوالکترونیِ CAMECA SX100 انجام شد. برای این تجزیه ولتاژ شتاب‌دهنده kV 20 و جریان nA20 بود. ترکیب عنصرهای کمیاب آمفیبول در آزمایشگاه Actlabs کانادا به‌دست آورده شد‌. عنصرهای کمیاب آمفیبول در مقاطع نازک صیقلی با لیزر 213 نانومتر New Wave Research که به دستگاه Thermo Finnigan-High Resolution ICP-MS متصل بود، تعیین شدند. نقاط مشخص شده‌ای از بلورها با انرژی mJ 07/0 در Hz 10 و به قطر µm 75 تجزیه شدند‌. روش و مراحل این کار برپایة روش پیشنهادیِ Liang و همکاران (2018) انجام شد.

 

سنگ‌نگاری انکلاو‌های مافیک و سنگ میزبان

سنگ‌های واحد مونزوگرانیتی رنگ روشن دارند و فراوانی کانی‌های مافیک در بیشتر آنها از 10 درصدحجمی کمتر است. در حقیقت، بیوتیت تنها کانی مافیک اصلی است و اکسید‌های آهن-تیتانیم به‌صورت کانی فرعی یا کمیاب در آنها دیده می‌شوند. آمفیبول در این واحد دیده نمی‌شود (شکل 2- A). بیشتر مونزوگرانیت‌ها انکلاوی ندارند و تنها در چند رخنمون از این سنگ‌ها انکلاو‌های کوارتز و آمفیبول‌دار دیده می‌شوند (شکل 2- B). کوارتز و آمفیبول تنها کانی‌های این انکلاو‌ها هستند که این ترکیب کانی‌‌شناسی چندان شبیه سنگ‌های آذرین نیست.

گرانیتویید‌های MMG تنوع چشمگیری دارند و ترکیب آنها در بازة ترکیبی گرانودیوریت، کوارتزمونزودیوریت و مونزودیوریت تغییر می‏‌کند. کانی‌های پلاژیوکلاز (39-28 درصدحجمی)، آمفیبول (33-14درصدحجمی)، بیوتیت (20-8 درصدحجمی)، کوارتز (22-1 درصدحجمی) و پتاسیم‌فلدسپار (16-8 درصدحجمی) از کانی‌های اصلی سازنده آنها هستند. ایلمنیت، مگنتیت، آپاتیت و تیتانیت نیز از کانی‌های فرعی رایج هستند و زیرکن، آلانیت، مونازیت و پیریت گهگاه یافت می‏‌شوند (شکل 2- C). گرانیتویید‌های این واحد در مجموعة آذرین درونیِ نقده انکلاو‌های میکروگرانولار مافیک (MME) فراوانی دارند. انکلاو‌ها اندازة متفاوتی دارند و به شکل‌های گوناگون دیده می‏‌شوند؛ هرچند بیشتر آنها از 50 سانتیمتر کوچک‌تر هستند. اگرچه انکلاو‌های MME در همة گرانیتویید‌های MMG یافت می‌شوند، اما ترکیب و تمرکز آنها در بخش‌های مختلف مجموعة آذرین درونی متفاوت است. کانی‌شناسی انکلاو‌های MME شبیه به سنگ میزبان‌شان است؛ اما بافت ریزدانه و درصد مودال بالایی (80-50 درصدحجمی) از کانی‌های مافیک (بیشتر آمفیبول و به مقدار بسیار کمتر بیوتیت و کلینوپیروکسن) دارند. ویژگی‌های بافتی در انکلاو‌های MME مجموعة آذرین درونیِ نقده یکسان نیست. در برخی انکلاو‌های MME (به‌ویژه آنهایی که در سنگ‏‌‌های میزبان گرانودیوریتی هستند)، تنها تفاوت بافتی درصد بالاتر کانی‌های مافیک به‌ویژه آمفیبول است و روابط بافتی مانند منطقه‌بندی پیچیده پلاژیوکلازها، آپاتیت‌های سوزنی و اوییکوکریست‌های پتاسیم‌فلدسپار دیده نمی‏‌شوند (شکل 2- D). از سوی دیگر، دیگر انکلاو‌های میکروگرانولار مافیک (بیشتر در سنگ میزبان‌های مافیک‏‌تر مونزودیوریتی) روابط بافتی پیچیده دارند (شکل 2- E). در این انکلاو‌ها فنوکریست‌های پلاژیوکلاز منطقه‏‌بندی‌شده غیرتعادلی به شکل‌های گوناگون مانند بافت‌های جعبه- سلولی (اسکلتی) یا اسفنج- سلولی (شانه عسلی) یافت می‏‌شوند که این ویژگی شاخص‌ آمیزش ماگمایی دانسته شده‏‌ است (Hibbard, 1991; Gagnevin et al., 2004). آپاتیت سوزنی به‌همراه اوییکوکریست‌های کوارتز و پتاسیم‌فلدسپار ذرات ریز پلاژیوکلاز را فراگرفته‌اند که این از دیگر ویژگی‌های MME در مجموعة آذرین درونیِ نقده است و نشانه‌ایی از آمیزش ماگمایی و ماگما‌های هیبریدی دانسته می‏‌شود (Mazhari, 2008).

 

 

 

 

 

شکل 2- نمای کلی از بافت انکلاو‌های مافیک و سنگ‌های مجموعة آذرین درونیِ نقده. A) نمونة مونزوگرانیتی که بیوتیت تنها کانی مافیک آن است؛ B) انکلاوِ دارای کوارتز + آمفیبول که در سنگ میزبان مونزوگرانیتی دیده می‏‌شود؛ C) نمونه‌ای از گرانودیوریت‌های واحد MMG؛ ‌D) انکلاو میکروگرانولار مافیک درون سنگ میزبان گرانودیوریتی (درصد بالای کانی مافیک به‌ویژه آمفیبول به‌همراه کانی‌های فلسیک بدون نشانه‌ای از آمیزش ماگمایی در این انکلاو‌ها دیده می‌شود)؛ E) انکلاو میکروگرانولار مافیک در نمونة مونزودیوریتی به‌همراه پلاژیوکلاز‌های دارای منطقه‌بندی پیچیده و شواهد بافتی آمیزش ماگمایی؛ F) نمونه‌ای از دیوریت‌های واحد مافیک مجموعه آذرین درونی نقده (همة تصویرها در نور PPL گرفته شده‌اند. نام اختصاری کانی‌ها از Whitney و Evans (2010) برگرفته شده است).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن‌سنجی U-Pb زیرکن و نسبت‌های ایزوتوپی Nd-Sr انکلاو‌های مافیک

بیشتر بلور‌های زیرکن انتخاب‌شده از انکلاو‌های مافیک مجموعة آذرین درونیِ نقده شفاف و شکل‌دار تا نیمه شکل‌دار، با رنگ‌های متفاوت از زرد تا قهو‌ه‌ای روشن هستند. طول آنها نزدیک به µm250- 100 و نسبت درازا/ پهنای آنها از 1:1 تا 1:4 در نوسان است (شکل 3). نسبت‌های بالای Th/U (6/1- 2/0؛ جدول 2) در بلور‌های زیرکن نشان‌دهندة خاستگاه ماگمایی آنهاست (Hoskin and Black, 2000). این بلور‌های زیرکن در تصویر کاتادولومینسانس منطقه‏‌بندی نوسانی و بخشی یا ساختار‌های باندی نشان می‏‌دهند که از آنها به‌نام ساختار‌های درونی شاخص رشد زیرکن ماگمایی از مذاب یاد شده است (Corfu et al., 2003). داده‌های به‌دست‌آمده از تجزیة بلور‌های زیرکن در جدول 2 آورده شده‌اند.

یازده نقطه از زیرکن‏‌‌های انکلاو MME در سنگ میزبان گرانودیوریتی (نمونة En2) تجزیه شدند. سن قطع‌شدگی در منحنی سازگاری ودریل[1] 3/0±8/39 میلیون سال پیش (7/0 = MSWD) را برای سن این انکلاو نشان می‌دهد (شکل 4- A).

چهارده تجزیة نقطه‌ای از زیرکن‏‌‌های انکلاو MME در سنگ میزبان مونزودیوریتی (نمونة En82) نیز سن‌های 206Pb/238U هماهنگ در بازة زمانی 32-49 میلیون سال پیش با منحنی سازگاری 3/0±5/40 میلیون سال پیش (9/4= MSWD) را پیشنهاد می‌کند که بهترین برآورد برای سن پیدایش این انکلاو است (شکل 4- B).

نمونة انکلاو کوارتز مونزونیتی (En38) منحنی سازگاری ودریل را در 0/1±0/99 میلیون سال پیش را قطع می‏‌کند (برپایة 12 تجزیة نقطه‌ای با 04/0 = MSWD؛ شکل 4- C).

 

شکل 3- تصویرهای کاتادولومینسانس و سن‏‌‌های U-Pb از تجزیة نقطه‌ای بلور‌های منتخب زیرکن در نمونة انکلاو‌های مافیک مجموعة آذرین درونیِ نقده (En2: انکلاو MME در سنگ میزبان گرانودیوریتی؛ En82: انکلاو MME در سنگ میزبان مونزودیوریتی؛ En38: انکلاو دارای کوارتز + آمفیبول در سنگ میزبان مونزوگرانیتی).

 

داده‌های ایزوتوپی Sr و Nd برای نمونه‌های منتخب انکلاو‌های مافیک مجموعة آذرین درونیِ نقده در جدول 3 آورده شده‌اند. مقدار نسبت‌های اولیه (87Sr/86Sri، εNdi) با استفاده از سن U-Pb زیرکن‏‌‌های هر نمونه به‌دست آورده شد‌. انکلاو MME در سنگ میزبان گرانودیوریتی (نمونة En2) 87Sr/86Sri به نسبت بالا (7062/0) و εNdi کمتری (89/0 -) دارد. سن مدل گوشتة تهی‌شده Nd در این نمونه از دیگر انکلاو‌ها بیشتر است (Ga 014/1= TDM). نمونة En82 نسبت 87Sr/86Sri کمتر (7042/0)، εNdi بیشتر (98/2+) و سن مدل Nd جوان‌تری (Ga 667/0) دارد که نشان می‏‌دهد از منبعی تهی‏‌شده‏‌تر خاستگاه گرفته است. داده‏‌‌های ایزوتوپی نمونة انکلاوِ دارای کوارتز + آمفیبول (7047/0= 87Sr/86Sri، 29/3+ = εNdi و Ga 705/0= TDM) همانند سنگ‌های مافیک مجموعة آذرین درونیِ نقده است (جدول‌های 1 و 3 را مقایسه کنید).

 

 

جدول 2- داده‌های U-Pb در بلور‌های زیرکن نمونه‌های انکلاو مافیک مجموعة آذرین درونیِ نقده (En2: انکلاو MME در سنگ میزبان گرانودیوریتی؛ En82: انکلاو MME در سنگ میزبان مونزودیوریتی؛ En38: انکلاوِ دارای کوارتز و آمفیبول در سنگ میزبان مونزوگرانیتی).

Spot No.

207Pb/206Pb

207Pb/235U

206Pb/238U

Th

U

Th/U

207Pb/235U age

206Pb/238U age

En2-1

0.04442

0.0008

0.03764

0.0011

0.00615

0.00009

454

1945

0.23

42.6

0.9

40.2

1.4

En2-2

0.0477

0.0013

0.0421

0.0017

0.0064

0.0001

359

1105

0.32

41.0

0.7

41.3

0.4

En2-3

0.04729

0.0009

0.04062

0.0012

0.00623

0.00009

1207

5806

0.21

42.8

1.0

40.6

1.1

En2-4

0.04912

0.002

0.04547

0.0139

0.00671

0.0007

592

1593

0.37

42.2

1.2

42.7

0.8

En2-5

0.04652

0.0022

0.03943

0.0029

0.00615

0.00018

518

1570

0.33

40.0

0.4

39.7

0.5

En2-6

0.05221

0.0105

0.04241

0.0268

0.00589

0.0006

846

2686

0.31

41.0

1.3

38.3

0.7

En2-7

0.04519

0.0009

0.03865

0.0016

0.0062

0.00017

255

934

0.27

40.9

1.2

39.6

0.5

En2-8

0.0505

0.0011

0.04023

0.0017

0.00578

0.00016

473

1247

0.38

41.1

1.4

36.9

0.6

En2-9

0.04463

0.001

0.03793

0.0017

0.00616

0.00017

407

1604

0.25

41.5

0.7

40.4

0.8

En2-10

0.05449

0.0009

0.04514

0.0042

0.00601

0.00043

1319

3950

0.33

41.8

0.9

39.2

0.9

En2-11

0.04732

0.0025

0.04136

0.0029

0.00634

0.00016

549

1376

0.4

41.6

1.3

40.8

0.7

En82-1

0.05452

0.0016

0.04788

0.0025

0.00638

0.00018

467

857

0.54

41.7

1.5

41.1

1.0

En82-2

0.05284

0.0036

0.04609

0.0043

0.00633

0.00019

190

411

0.46

42.1

1.8

39.8

1.2

En82-3

0.05298

0.0067

0.04485

0.0069

0.00614

0.0002

106

303

0.35

37.9

1.7

38.8

0.4

En82-4

0.04914

0.0031

0.04279

0.0038

0.00632

0.00018

277

550

0.5

38.6

0.9

40.9

0.8

En82-5

0.05237

0.0058

0.04553

0.0063

0.00631

0.00019

81

279

0.29

38.9

1.1

41

0.7

En82-6

0.05122

0.0066

0.04494

0.007

0.00636

0.00019

58

220

0.27

41.1

1.6

40.5

0.8

En82-7

0.04987

0.0041

0.04132

0.0045

0.00601

0.00018

221

450

0.49

40.9

0.8

39.4

0.8

En82-8

0.04453

0.0068

0.03931

0.0071

0.0064

0.0002

103

218

0.47

37.7

0.9

39.8

0.8

En82-9

0.05526

0.0043

0.04886

0.005

0.00641

0.00018

110

330

0.33

43.5

1.2

40.6

0.8

En82-10

0.03993

0.0042

0.03448

0.0045

0.00626

0.00018

204

357

0.57

42.9

1.6

40

0.9

En82-11

0.05157

0.0079

0.04276

0.0077

0.00601

0.00019

44

196

0.23

42.7

1.5

39.3

0.8

En82-12

0.04191

0.0033

0.03746

0.0038

0.00648

0.00018

109

417

0.26

41.6

1.3

41.7

0.7

En82-13

0.04928

0.0105

0.0415

0.0103

0.00611

0.00024

45

202

0.3

42.7

1.4

38.8

0.8

En82-14

0.04599

0.006

0.03956

0.0062

0.00624

0.00019

78

283

0.27

41.1

1.3

39.7

1.8

En38-1

0.04820

0.0016

0.10152

0.0025

0.01539

0.00018

168

3186

0.05

101.2

3.8

98.3

3.8

En38-2

0.04838

0.0036

0.10135

0.0043

0.01532

0.00019

354

625

0.57

97.6

4.2

98.0

2.9

En38-3

0.04851

0.0067

0.10041

0.0069

0.01506

0.0002

152

2409

0.06

10.4

3.5

96.8

3.8

En38-4

0.04776

0.0031

0.10382

0.0038

0.01538

0.00018

171

256

0.67

100.1

3.4

99.4

3.7

En38-5

0.04785

0.0058

0.10353

0.0063

0.01556

0.00019

659

150

4.39

99.3

3.8

99.8

4.1

En38-6

0.04882

0.0066

0.09992

0.007

0.01498

0.00019

296

957

0.31

96.7

3.5

96.5

2.3

En38-7

0.04782

0.0041

0.10419

0.0045

0.01563

0.00018

367

705

0.52

103.0

2.7

100.3

4.9

En38-8

0.04832

0.0068

0.10621

0.0071

0.01605

0.0002

42

395

0.11

101.6

3.7

102.6

4.2

En38-9

0.04799

0.0043

0.10551

0.005

0.01596

0.00018

578

357

1.62

100.4

3.4

101.9

2.0

En38-10

0.04815

0.0042

0.10221

0.0045

0.01548

0.00018

237

208

1.14

99.3

2.3

98.9

2.6

En38-11

0.04820

0.0079

0.09972

0.0077

0.01496

0.00019

85

1428

0.06

103.6

2.8

96.2

1.8

En38-12

0.04823

0.0079

0.10513

0.005

0.01591

0.00018

77

1253

0.06

100.7

3.2

101.6

3.3

 

 

شکل 4- نمودار منحنی سازگاری سن U-Pb در انکلاو‌های مافیک مجموعة آذرین درونیِ نقده. (A) نمونة En2؛ B) نمونة En82؛ C) نمونة En38.

 

 

جدول 3- داده‌ها و نسبت‌های ایزوتوپی Sr و Nd در انکلاو‌های مافیک مجموعة آذرین درونی نقده (نام اختصاری نمونه‌ها همانند جدول 2 است).

Sample No.

En2

En38

En82

Rb (ppm)

158

60.8

34.8

Sr (ppm)

111

375

317

87Rb/86Sr

3.72854

0.467684

0.48213

error (2σ)

0.003

0.006

0.007

87Sr/86Sr

0.70834

0.704814

0.705

error (2σ)

0.001

0.001

0.001

87Sr/86Sri

0.70622

0.704156

0.70474

Nd (ppm)

34.42

19.33

25.16

Sm (ppm)

7.53

4.04

5.39

147Sm/144Nd

0.13255

0.126168

0.141858

error (2σ)

0.012

0.015

0.007

143Nd/144Nd

0.51258

0.512745

0.51279

error (2σ)

0.001

0.001

0.001

εNdi

-0.89

2.98

3.29

TDM (Ga)

1.014

0.667

0.705

شیمی آمفیبول در انکلاو‌ها و سنگ‌های آذرین درونیِ نقده

برای بررسی ترکیب اکسید‌های اصلی در آمفیبول‏‌‌ها، 38 نقطه از حاشیه و مرکز آنها در نمونه‏‌‌های منتخب سنگ‌های آذرین درونی و انکلاو‌های مافیک مجموعة آذرین درونیِ نقده تجزیه شدند. گزیده‌ای از داده‌های به‌دست‌آمده در جدول 4 آورده شده است. آمفیبول در همة نمونه‏‌‌ها در سیستم نامگذاری آمفیبول‏‌‌ها (Leake et al., 1997) به نام مگنزیوهورنبلند رده‌بندی می‏‌شود (شکل 5- A). از دیدگاه ترکیب اکسید‌های اصلی آمفیبول‌ها، نمونه‏‌‌های بررسی‌شده را می‏‌توان به دو گروه دسته‌بندی کرد. در دستة نخست نمونه‏‌‌های N104 (دیوریت- گابرو) و En38 (انکلاوِ دارای کوارتز + آمفیبول درون سنگ میزبان مونزوگرانیتی) جای می‏‌گیرند. این گروه با مقدار MgO (19/15- 14 درصدوزنی) و SiO2 (96/49- 56/47 درصدوزنی) بیشتر و میزان Al2O3 (69/7- 10/6 درصدوزنی) و FeO (38/13- 07/12 درصدوزنی) کمتر شناخته می‏‌شود (شکل‌های 5- B تا 5- D). گروه دوم آمفیبول‌های سنگ میزبان گرانیتویید‌های مافیک‏‌تر (N2 و N82) و انکلاو‌های مافیک میکروگرانولار درون آن (En2 و En82) است که نسبت به گروه نخست MgO (94/11- 11/10 درصدوزنی) و SiO2 (83/46- 98/41 درصدوزنی) کمتر و Al2O3 (66/9- 09/7 درصدوزنی) و FeO (69/18- 94/16 درصدوزنی) بیشتری دارند (شکل 5).

 

 

جدول 4- گزیده‌ای از داده‌های به‌دست‌آمده از تجزیة آمفیبول‌ها در انکلاو‌های مافیک مجموعة آذرین درونیِ نقده به روش EPMA (میزان اکسید‌های اصلی برپایة درصدوزنی است. نام اختصاری نمونه‌ها همانند جدول 2 است).

Sample ID

N82-1

N82-5

En2-3

En2-5

En82-2

En82-3

N2-1

N2-5

N104-5

N104-8

En38-4

En38-6

SiO2

46.35

44.37

44.70

45.94

44.34

44.82

43.83

46.83

48.52

48.88

48.55

48.32

TiO2

1.30

1.96

1.84

1.15

1.48

1.40

1.70

0.58

0.95

1.11

0.94

0.83

Al2O3

7.09

8.59

9.22

7.69

8.88

8.99

9.66

7.56

7.07

7.08

7.03

7.30

Cr2O3

0.00

0.02

0.06

0.00

0.03

0.01

0.06

0.03

0.12

0.14

0.15

0.13

NiO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.01

0.01

0.00

0.00

0.06

0.09

0.02

FeO

17.53

17.66

17.00

18.01

17.38

17.04

18.69

16.94

12.91

12.07

12.70

12.68

MnO

0.81

0.68

0.41

0.74

0.44

0.41

0.47

0.41

0.38

0.33

0.38

0.36

MgO

11.33

10.77

11.23

11.10

10.82

10.97

10.11

11.94

14.25

14.86

14.21

14.34

CaO

11.43

11.36

11.26

11.33

11.55

11.45

11.35

11.68

11.75

11.77

11.73

11.81

Na2O

1.22

1.54

1.32

1.34

1.20

1.20

1.31

0.81

0.94

0.92

0.95

0.91

K2O

0.57

0.76

0.75

0.57

0.99

0.93

0.95

0.71

0.58

0.51

0.58

0.65

F

0.24

0.25

0.20

0.21

0.25

0.26

0.20

0.25

0.24

0.21

0.17

0.18

Cl

0.15

0.28

0.23

0.20

0.24

0.21

0.25

0.10

0.13

0.11

0.14

0.11

Total

98.02

98.24

98.22

98.28

97.62

97.70

98.59

97.84

97.84

98.05

97.62

97.64

Method

13NCK

13NCK

13NCK

13NCK

13NCK

13NCK

13NCK

13NCK

13NCK

13NCK

13NCK

13NCK

Factor

8.88

8.94

8.85

8.87

8.98

8.93

8.91

8.82

8.68

8.61

8.69

8.68

Si

6.85

6.60

6.58

6.78

6.63

6.66

6.50

6.88

7.01

7.00

7.02

6.98

Ti

0.14

0.22

0.20

0.13

0.17

0.16

0.19

0.06

0.10

0.12

0.10

0.09

Al

1.24

1.51

1.60

1.34

1.56

1.58

1.69

1.31

1.20

1.20

1.20

1.24

Cr

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.02

0.02

0.01

Ni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

Fe3

0.84

0.83

0.91

0.93

0.79

0.79

0.92

0.91

0.70

0.70

0.63

0.67

Fe2

1.33

1.37

1.19

1.30

1.38

1.33

1.40

1.18

0.86

0.74

0.90

0.86

Mn

0.10

0.09

0.05

0.09

0.06

0.05

0.06

0.05

0.05

0.04

0.05

0.04

Mg

2.50

2.39

2.46

2.44

2.41

2.43

2.24

2.61

3.07

3.17

3.06

3.09

Ca

1.81

1.81

1.78

1.79

1.85

1.82

1.80

1.84

1.82

1.81

1.82

1.83

Na

0.35

0.44

0.38

0.38

0.35

0.35

0.38

0.23

0.26

0.26

0.27

0.25

K

0.11

0.14

0.14

0.11

0.19

0.18

0.18

0.13

0.11

0.09

0.11

0.12

F

0.11

0.12

0.09

0.10

0.12

0.12

0.09

0.12

0.11

0.10

0.08

0.08

Cl

0.04

0.07

0.06

0.05

0.06

0.05

0.06

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

 

شکل 5- نمودار‌های تغییرات اکسید‌های اصلی در آمفیبول‌ها (انکلاو‌های مافیک مجموعة آذرین درونیِ نقده). A) نمودار طبقه بندی انواع آمفیبول‌های کلسیک (Leake et al., 1997)؛ B، D) نمودار‌های دو تایی ارائه دهنده روند تغییرات آمفیبول‌ها. En2= انکلاو MME در سنگ میزبان گرانودیوریتی، En82= انکلاو MME در سنگ میزبان مونزودیوریتی، En38= انکلاو دارای کوارتز+آمفیبول در سنگ میزبان مونزوگرانیتی.

 

 

برای به‌دست‌آوردن میزان عنصرهای کمیاب در آمفیبول‌های بررسی‌شده، 46 تجزیة نقطه‌ای در مرکز و حاشیه این کانی‌ها انجام شد. گزیده‌ای از نتایج به‌دست‌‌آمده در جدول 5 آورده شده است. داده‏‌‌های به‌دست‌آمده نشان‌دهندة تمایز بالای مقدار عنصرهای کمیاب میان آمفیبول‌های انواع انکلاو‌ها و سنگ میزبان هستند (شکل‌های 6 و 7). آمفیبول‏‌‌های انکلاو‌ میکروگرانولار مافیک در سنگ میزبان مونزودیوریتی (نمونة En82) ترکیبی کاملاً متمایزی از دیگر نمونه‏‌‌ها نشان می‏‌دهند. این آمفیبول‏‌‌ها از بسیاری از عنصرهای کمیاب مانند Y، Zr و Hf غنی‏‌شده‏‌اند و در برخی عنصرها مانند Th به‌نسبت تهی شده‏‌اند (شکل 6). بالاترین میزان عنصرهای خاکی کمیاب ([2]REE) نیز در این آمفیبول‌ها دیده می‌شود (ppm 230-101=∑REE). تمرکز پایین عنصرهای خاکی کمیاب سبک ([3]LREE) در این آمفیبول‏‌‌ها موجب ایجاد شیب منفی در الگوی REE (LaN/YbN نزدیک به 52/0) شده است (شکل 7- A).

آمفیبولِ انکلاو میکروگرانولار مافیک (نمونة En2 که از سنگ میزبان گرانودیوریتی برداشت شده است) از نظر عنصرهای کمیاب آمفیبول ترکیبی همانند نمونة مونزودیوریتی (نمونة N82) دارد (شکل‌های 6 و 7). این آمفیبول‌ها به‌نسبت از Th و Sr غنی هستند (شکل 6) و تمرکز عنصرهای خاکی کمیاب در آنها برابربا ppm 100-140 است (جدول 5). الگوی نمودار بهنجارشدة REE در آنها اندکی شیب مثبت (8/1- 3/1= LaN/YbN) نشان می‏‌دهد (شکل 7- A). روند عنصرهای کمیاب آمفیبول‏‌‌ها در نمودار عنکبوتی نیز برای نمونه‏‌‌های N82 و En2 مشابه است (شکل 7- B).

 

 

جدول 5- گزیده‌ای از داده‌های به‌دست‌آمده از تجزیة آمفیبول در انکلاو‌های مافیک مجموعة آذرین درونیِ نقده به روش LA-ICP-MS (غلظت عنصرهای کمیاب برپایة ppm آورده شده است. نام اختصاری نمونه‌ها همانند جدول 2 است).

Sample ID

N104

N104

N104

En38

En38

N82

N82

En82

En82

En82

N2

N2

En2

En2

Li

5.08

3.91

3.99

4.27

3.78

1.54

1.89

2.65

2.37

3.31

2.09

2.21

1.83

2.04

Rb

10.21

7.72

8.01

8.51

7.53

4.06

4.99

5.02

4.47

6.26

4.01

4.25

4.67

5.20

Sr

85.42

60.42

76.40

71.77

60.26

243.70

299.55

213.07

182.04

254.86

33.16

35.15

236.25

221.60

Ba

112.6

86.7

88.6

94.7

87.2

106.0

130.2

121.3

108.1

151.4

115.0

121.9

97.2

108.2

Sc

159.8

123.1

125.6

134.5

118.9

87.5

107.6

333.2

297.1

415.9

12.7

13.5

112.2

124.9

V

1064

819

785

896

695

765

941

1693

1509

2113

56

59

777

865

Cr

3311

2549

2602

2787

2513

221

271

2120

1890

2646

75

80

237

263

Y

40.61

31.27

31.92

34.18

29.41

42.35

50.85

97.21

80.59

113.24

29.79

31.58

44.17

42.35

Nb

2.80

2.16

2.20

2.36

2.19

3.05

3.75

6.69

5.97

8.35

8.02

8.50

4.21

4.69

Ta

0.26

0.20

0.20

0.22

0.19

0.25

0.30

0.36

0.32

0.45

0.59

0.63

0.34

0.38

Zr

39.64

30.52

31.16

33.37

29.18

83.02

102.05

142.05

123.26

105.11

83.39

88.40

103.81

115.56

Hf

2.76

2.45

2.70

2.31

2.50

5.52

6.78

8.35

9.34

11.83

3.19

2.78

6.31

6.56

Pb

0.40

0.31

0.32

0.34

0.28

0.68

0.84

1.09

0.97

1.36

1.94

2.05

0.84

0.94

U

0.06

0.04

0.04

0.05

0.05

0.04

0.05

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

Th

0.20

0.15

0.16

0.17

0.15

0.49

0.61

0.14

0.15

0.21

0.28

0.30

0.49

0.54

La

3.67

2.83

2.89

3.09

2.96

11.13

13.68

8.57

7.64

10.70

11.22

11.89

10.68

11.89

Ce

15.56

11.98

12.23

13.10

12.54

33.07

40.65

43.41

38.70

54.18

37.01

39.23

33.54

37.34

Pr

3.42

2.63

2.69

2.88

2.75

5.51

6.78

6.65

5.93

8.30

5.75

6.09

6.20

6.90

Nd

18.12

13.95

14.25

15.25

14.60

23.92

29.41

38.96

34.74

48.64

27.14

28.76

26.83

29.86

Sm

7.47

5.75

5.87

6.29

6.02

7.78

9.57

18.29

16.30

22.83

8.32

8.82

9.53

10.61

Eu

1.03

0.79

0.81

0.87

0.83

1.74

2.13

4.81

4.29

6.01

2.06

2.19

2.37

2.64

Gd

9.25

7.12

7.27

7.78

7.45

8.78

10.79

18.74

16.71

23.39

6.84

7.25

10.58

11.77

Tb

1.22

0.94

0.96

1.03

0.98

1.22

1.50

2.40

2.14

2.99

0.64

0.68

1.37

1.52

Dy

8.96

6.90

7.04

7.54

7.22

8.88

10.92

16.78

14.96

20.95

4.82

5.11

9.86

10.97

Ho

1.67

1.29

1.31

1.41

1.35

1.79

2.20

3.20

2.85

3.99

0.73

0.78

1.78

1.98

Er

4.06

3.12

3.19

3.42

3.27

4.53

5.57

9.16

8.16

11.43

2.24

2.37

5.04

5.61

Tm

0.64

0.49

0.50

0.54

0.51

0.70

0.86

1.54

1.37

1.92

0.32

0.34

0.76

0.84

Yb

3.81

2.94

3.00

3.21

3.07

4.25

5.22

11.16

9.95

13.93

2.24

2.38

4.89

5.45

Lu

0.44

0.34

0.35

0.37

0.36

0.52

0.65

1.33

1.19

1.67

0.28

0.29

0.61

0.67

 

 

انکلاوِ دارای کوارتز و آمفیبول درون سنگ میزبان مونزوگرانیتی (نمونة En38) از نظر شیمی عنصرهای کمیاب آمفیبول ترکیبی همانند نمونة گابرو- دیوریتی (نمونة N104) دارد (شکل‌های 6 و 7). مقدار کمِ بسیاری از عنصرهای کمیابِ این آمفیبول‌ها، به‌ویژه عنصرهای خاکی کمیاب (ppm57-77= ∑REE)، آنها را از دیگر آمفیبول‌ها متمایز می‏کند. الگوی روند عناصر REE در این آمفیبول‌ها نشان‌دهندة تهی‌شدگی از LREE و شیب منفی در نمودار (LaN/YbN نزدیک به 65/0) است (شکل 7- A). آمفیبول‌های نمونة گرانودیوریتی (N2) به‌نسبت دیگر آمفیبول‌های بررسی‌شده مقدار کمی Sr (شکل 6) و عنصرهای خاکی کمیاب سنگین (HREE) دارند (شکل‌های 7- A و 7- B). تهی‏‌شدگی از HREE ظاهری تفکیک‌یافته در روند‌های نمودار REE (LaN/YbN نزدیک به 7/3) برای این گروه از آمفیبول‌ها پدید آورده است (شکل 7- A).

 

 

 

شکل 6- نمودار‌های تغییرات عنصرهای کمیاب آمفیبول‏‌‌ها در انکلاو‌های مافیک مجموعة آذرین درونیِ نقده.

 

 

شکل 7- آمفیبول در انکلاو‌های مافیک مجموعة آذرین درونیِ نقده در: A) نمودار توزیع REE بهنجارشده به ترکیب کندریت؛ B) نمودار عنکبوتی عنصرهای کمیاب بهنجارشده به ترکیب گوشته اولیه (ترکیب کندریت و گوشته اولیه از Sun و McDonough (1989) برگرفته شده است).

 

 

 

بحث

دربارة خاستگاه و چگونگی پیدایش انکلاو‌های مافیک در ماگما‌های گرانیتوییدی فرضیه‏‌‌های بسیاری پیشنهاد شده است که در بخش مقدمه به مهم‌ترینِ فرضیه‌ها اشاره شد. تحقیقات پیشین روی مجموعة آذرین درونیِ نقده وجود انواع مختلف از انکلاو‌های مافیک در این مجموعه را نشان داده است (Mazhari, 2008; Mazhari et al., 2011a, 2011b). داده‌های ایزوتوپی هم بر تفاوت منبع و تحول این انکلاو‌ها تأکید دارد. دو نوع انکلاو MME در سنگ‌های گرانیتوییدی نقده (نمونه‌های En2 و En82) نسبت‌های ایزوتوپی متمایزی دارند (جدول‌های 2 و 3) که نشان می‌دهد خاستگاه آنها متفاوت بوده است. انکلاوِ دارای کوارتز+ آمفیبول (نمونة En38) نیز سنی کاملاً متفاوت از گرانیتویید‌های نقده دارد. ازاین‌رو، دست‌کم سه سازوکار متفاوت در پیدایش انکلاو‌های مافیک در مجموعة آذرین درونی کوچکی مانند نقده نقش داشته است.

داده‏‌‌های زمین‌شیمیایی نشان می‏‌دهند واحد مونزوگرانیتی نقده از ذوب‌بخشی آبدار سنگ‌های مافیک و هضم سنگ‌های رسوبی پدید آمده است (Mazhari et al., 2011a). انکلاو ِ دارای کوارتز+ آمفیبول و نمونة دیوریت- گابرویی نقده هر دو در کرتاسه پدید آمده‏‌اند (جدول 1؛ شکل 4) و نسبت‌های ایزوتوپی Sr-Nd آنها مشابه است (جدول‌های 1 و 3). این ویژگی‌ها از سنگ میزبان مونزوگرانیتی که در ائوسن پدید آمده است کاملاً متمایز است. ازاین‌رو، می‏‌توان فرض کرد انکلاوِ دارای کوارتز و آمفیبول بخشی از باقی‌مانده یا ذرات دیرگداز منبع اولیه ماگمای مونزوگرانیتی بوده است. نکتة جالب اینست که ترکیب آمفیبول‏‌‌های نمونة En38 و سنگ دیوریت- گابرو (نمونة N104) کاملاً همپوشانی دارد و ترکیب اکسید‌های اصلی و عنصرهای کمیاب آنها روند کاملاً مشابهی نشان می‌دهند (شکل‏‌‌های 6 و 7). البته درصد فراوان کوارتز در ترکیب این نمونه با ذرات دیرگداز یک منبع مافیک همخوانی ندارد و ازاین‌رو، فرایند پیدایش این انکلاو را نمی‏‌توان تنها با این روند ساده توصیف کرد. با وجود این داده‏‌ها، منبعی همانند دیوریت-گابروی کرتاسه در مجموعة آذرین درونیِ نقده را می‏‌توان منبع اولیه‌ای دانست که ماگمای مونزوگرانیتی از ذوب‌بخشی آن و هضم سنگ‌های رسوبی دربرگیرنده پدید آمده است.

همان‌گونه‌که پیشتر گفته شد، برای پیدایش انکلاو‌های MME با بافت آذرین دو نظریه غالب پیشنهاد شده است:

1- تجمع کانی‌های اولیه یا همان سازوکار جدایش بلور-مایع در یک ماگمای مادر منفرد؛

2- آمیزش ماگمایی (مانند: Moita et al., 2015).

یکی از راه‌های شناخت این دو سازوکار، نسبت‌های ایزوتوپی است به‌گونه‌ای‌که معمولاً فرض بر اینست که انکلاوهایی همزاد با سنگ میزبان نسبت‌های ایزوتوپی مشابهی دارند (Dodge and Kistler, 1990). البته اگر در هنگام آمیزش ماگمایی همگن‏‌سازی ایزوتوپی روی دهد، ترکیب ایزوتوپی انکلاو و سنگ میزبان مشابه خواهد شد و فرض پیشین دیگر صدق نخواهد کرد (Pin et al., 1990).

دو نوع متفاوت از انکلاو‌های MME در مجموعة آذرین درونیِ نقده دیده می‏‌شود:

1- انکلاو En82 در سنگ میزبان مونزودیوریتی ترکیب ایزوتوپی متفاوت با 87Sr/86Sri کم و εNdi بالا نسبت به گرانیتویید‌های MMG دارد (جدول‌های 1 و 3). البته ویژگی‌های بافتی این انکلاو نشانه‌هایی از آمیزش ماگمایی را نیز نشان می‏‌دهد. ترکیب اکسید‌های اصلی آمفیبول در انکلاو En82 با En2 و گرانیتویید‌های نقده مشابه است (شکل 5)؛ اما از نظر عنصرهای کمیاب کاملاً متمایز از آنهاست. این ویژگی نشان‌دهندة خاستگاه متفاوت آنهاست (شکل‌های 6 و 7). برپایة این شواهد می‏‌توان انکلاو En82 را گلبول‌هایی از ماگمای مافیک دانست که درون ماگمای MMG تزریق شده و با آن آمیخته‌اند. ماگمای مافیک اولیه به سن ائوسن در مجموعة آذرین درونیِ نقده رخنمون ندارد؛ اما در بخش‌های مجاور مانند توده‏‌‌های پسوه (Mazhari et al., 2011c)، بانه (Azizi et al., 2018) و پیرانشهر (Mazhari et al., 2009) حجم گسترده‌ای از ماگما‌های گابرویی ائوسن پدیدار شده‏‌ است که می‏‌تواند نقش ماگمای مافیک اولیه را داشته باشد.

2- انکلاو En2 در سنگ میزبان گرانودیوریتی نسبت‌های 87Sr/86Sri و εNdi مشابه با گرانیتویید‌های MMG دارد (جدول‌های 1 و 3) و شواهد بافتیِ رویداد آمیزش ماگمایی را نشان نمی‌دهد. ترکیب عنصرهای کمیاب آمفیبول در این انکلاو شبیهِ آمفیبول‌های نمونة مونزودیوریت (N82) است (شکل‏‌‌های 6 و 7). بنابراین می‏‌توان انکلاو میکروگرانولار مافیک En2 را با سنگ میزبان همزاد دانست و آن را پیامد تجمع کانی‌های اولیه پدیدآمده از ماگمای MMG برشمرد. در حقیقت، سازوکاری مشابه با آنچه Castro (2013) برای پیدایش باتولیت‌های کالک‌آلکالن پیشنهاد کرده است، البته در مقیاس کوچک‌تر را می‏‌توان به‌عنوان فرایند پیدایش این نوع انکلاو معرفی کرد؛ به این ترتیب‌ که به‌علت فشار بالا، مایع میان‌بلوری به زمینة کمتر متبلورشده (یعنی میزبان) مهاجرت می‏‌کند و یک بخش تهی از مایع به‌جای می‏‌ماند که انکلاو را پدید می‏‌آورد. این فرایند با مدل کومولایی توصیف شده توسط Daly (1933) متفاوت است؛‌ زیرا شامل جایگیری بلور در کف آشیانة ماگمایی نیست و یک تجمع تک کانی به‌شمار نمی‏‌رود.

همان‌گونه‌که گفته شد، ترکیب عنصرهای کمیاب در آمفیبول‌های نمونة گرانودیوریتی (N2) به‌نسبت آمفیبول‌هایِ دیگر سنگ‌ها و انکلاو‌ها در MMG متفاوت است. این آمفیبول‏‌‌ها از بسیاری از عنصرهای کمیاب مانند Y، Hf، Th و HREE فقیر شده‏‌اند (شکل‏‌‌های 6 و 7). با نگاهی به سنگ‌شناسی گرانیتویید‌های MMG می‏‌توان دریافت گرانودیوریت‏‌‌ها تحول‌یافته‏‌ترین سازندگان این واحد هستند که از جدایش بلورین ماگمایی مونزودیوریت و کوارتز مونزودیوریت پدید آمده‏‌اند (Mazhari, 2008). جدایش آمفیبول از ماگمای گرانیتوییدی اولیه هنگام تحول ماگمایی موجب تهی‏‌‏‌‏‌شدگی ماگما از این عنصرها شده است و در پی آن، آمفیبول متبلورشده در گرانودیوریت از این عنصرها به‌نسبت فقیر می‏‌شود. البته باید به‌یاد داشت که ضریب توزیع عنصرها میان آمفیبول و مذاب، افزون‌بر میزان تمرکز عنصر در مذاب تحت‌تأثیر عوامل دیگری مانند پلیمریزاسیون، دما و فشار نیز هست (مانند: Tiepolo et al., 2007; Brophy, 2008).

 

برداشت

بررسی ترکیب ایزوتوپی، ویژگی‌های بافتی و ترکیب کانی‏‌شناسی انکلاو‌های مافیک در مجموعة آذرین درونیِ نقده نشان می‏‌دهد نمی‏‌توان فرایند یکسانی را برای پیدایش این انکلاو‌ها در سنگ‌های گرانیتوییدی، حتی در مقیاس توده‏‌‌های کوچک، پیشنهاد کرد. دست‌کم سه سازوکار در پیدایش انکلاو‌های مافیک گوناگونِ مجموعة آذرین درونیِ نقده نقش داشته‏‌اند. انکلاو‌های MME در گرانیتویید‌های MMG به دو گروه دسته‌بندی می‏‌شوند. گروه نخست شواهد بافتی آمیزش ماگمایی را نشان می‏‌دهند و نسبت‌های ایزوتوپی آنها از گرانیتویید‌های میزبان متفاوت هستند. گروه دیگر نسبت‌های ایزوتوپی مشابهِ سنگ‌های میزبان دارند و در پی جدایش بلور- مایع هنگام رویداد تحولات درون‌ماگمایی پدید آمده‏‌اند. سن و ویژگی‌های ایزوتوپی انکلاوِ دارای کوارتز+ آمفیبول در واحد مونزوگرانیتی نیز همانند سنگ‌های مافیک مجموعة آذرین درونیِ نقده است.

تجزیه و تحلیل ترکیب آمفیبول در انواع انکلاو‌ها و سنگ‌های آذرین درونیِ نقده نشان می‏‌دهد شیمی این آمفیبول‌ها به‌ویژه ترکیب عنصرهای کمیاب آنها بازتابی از تفاوت سرشت و چگونگی پیدایش انکلاو‌های مافیک است. ترکیب آمفیبول در انکلاو‌های مافیک همزاد با ماگمای میزبان همانند آمفیبول‌های متبلورشده از همان ماگماست؛ اما  انکلاو‌های پدیدآمده در پی آمیزش ماگمایی آمفیبول‌هایی با ترکیب عنصرهای کمیاب متمایز از ماگمای میزبان هستند. این تمایز در نمودار‌های دوتایی و عنکبوتی به‌خوبی نمایان است. یافته‌های به‌دست‌آمده در این مطالعه نشان می‏‌دهند کاربرد ترکیب عنصرهای کمیاب آمفیبول می‏‌تواند در تعیین سرشت و فرایند‌های پیدایش انکلاو‌های مافیک، به‌ویژه MME به‌کار برده شود. البته برای ارزیابی دقیق این امر به بررسی‌های گسترده‏‌تر و انجام تجزیه‌‌های بیشتر روی انواع گرانیتویید‌ها و انکلاو‌های آنها در محیط‌های مختلف نیاز است.

 

سپاس‌گزاری

بخشی از هزینه‌های این مطالعه از محل پژوهانة مصوب دانشگاه پیام‌نور تأمین شده است. از معاونت پژوهشی دانشگاه پیام‌نور صمیمانه تشکر می‌شود‌. در فرایند داوری و ارزیابی مقاله پنج داور گرامی نکته‌های ارزشمندی برای بهبود کیفیت مقاله پیشنهاد کردند که در اینجا از پیشنهاد‌های ارزندة آنها سپاس‌گزاری می‌شود.

 

[1] Wetherill

[2] Rare Earth Elements

[3] Light Rare Earth Elements

Azizi, H., Hadad, S., Stern, R. J. and Asahara, Y. (2018) Age, geochemistry, and emplacement of the ~40-Ma Baneh granite–appinite complex in a transpressional tectonic regime, Zagros suture zone, northwest Iran. International Geology Review 61(2): 195–223.
Brophy, J. (2008) A study of rare earth element (REE)–SiO2 variations in felsic liquids generated by basalt fractionation and amphibolite melting: a potential test for discriminating between the two different processes. Contributions to Mineralogy and Petrology 156: 337-357.
Castro, A. (2013) Tonalite–granodiorite suites as cotectic systems: a review of experimental studies with applications to granitoid petrogenesis. Earth-Science Reviews 124: 68-95.
Corfu, F., Hanchar, J. M., Hoskin, P. W. and Kinny, P. (2003) Atlas of zircon textures. Reviews in Mineralogy and Geochemistry 53(1): 469-500.
Dadfar, S., Aliani, F., Baharifar, A. A. and Zarrinkoub, M. H. (2019) Study of origin and petrogenesis of granitoid bodies of Soursat complex (Northwest of Takab): whole-rock geochemical and Sr-Nd evidences. Petrology 9(36): 1-24 (in Persian).
Dahlquist, J. A. (2002) Mafic microgranular enclaves: early segregation from metaluminous magma (Sierra de Chepes), Pampean Ranges, NW Argentina. Journal of South American Earth Sciences 15(6): 643-655.
Daly, R. A. (1933) Igneous Rocks and the Depths of the Earth. McGraw Hill, New York (Hafner Reprint, 1962).
Dodge, F. and Kistler, R. (1990) Some additional observations on inclusions in the granitic rocks of the Sierra Nevada. Journal of Geophysical Research 95: 17841-17848.
Eyuboglu, Y., Dudas, F. O., Thorkelson, D., Zhu, D. C., Liu, Z., Chatterjee, N., Yi, K. and Santosh, M. (2017) Eocene granitoids of northern Turkey: Polybaric magmatism in an evolving arc-slab window system. Gondwana Research 50: 311-345.
Fazlnia, F. and Pahnaei, A. (2018) Geochemistry and tectonomagmatic setting of the Gharuchah-Sofla intrusions (South Mahabad). Petrology 9(34): 39-58 (in Persian).
Gagnevin, D., Daly, J. S. and Poli, G. (2004) Petrographic, geochemical and isotopic constraints on magma dynamics and mixing in the Miocene Monte Capanne monzogranite (Elba Island, Italy). Lithos 78: 157-195.
Ghasemi, A. and Talbot, C. J. (2006) A new tectonic scenario for the Sanandaj-Sirjan Zone (Iran). Journal of Asian Earth Sciences 26: 683-693.
Hibbard, M. J. (1991) Textural anatomy of twelve magma-mixed granitoid systems. In: Enclaves and Granite Petrology (Eds. Didier, J. and Barbarin, B.) 431-444. Elsevier, Amsterdam.
Hoskin, P. W. O. and Black, L. P. (2000) Metamorphic zircon formation by solid-state recrystallization of protolith igneous zircon. Journal of Metamorphic Geology 18(4): 423-439.
Khodabandeh, A. A. and Soltani, G. (1994) Geological Quadrangle Map 1:100000, Geological Survey of Iran, Tehran.
Leake B. E., Woolly A. R., Arps C. E. S., Birch W. D., Gilbert M. C., Grice J. D., Hawthorne F. C., Kato A., Kisch H. J., Krivovichev V. G., Linthout K., Laird J., Mandarino J., Maresch W. V., Nickel E. H., Rocks N. M. S., Schumacher J. C., Smith D. C., Stephenson N. C. N., Ungaretti L., Whittaker E.J. W., Youzhi G. (1997) Nomenclature of amphiboles. Report of the Subcommittee on Amphiboles of the International Mineralogical Association Commission on new minerals and mineral name. The Canadian Mineralogist 35, 219-246.
Liang, Y., Deng, J., Liu, X., Wang, Q., Qin, C., Li, Y., Yang, Y. Zhou, M. and Jiang, J. (2018) Major and trace element, and Sr isotope compositions of clinopyroxene phenocrysts in mafic dykes on Jiaodong Peninsula, southeastern North China Craton: Insights into magma mixing and source metasomatism. Lithos 302-303: 480-495.
Maas, R., Nicholls, I. A. and Legg, C. (1997) Igneous and metamorphic enclaves in the S-type Deddick granodiorite, Lachlan Fold Belt, SE Australia: petrographic, geochemical and Nd–Sr isotopic evidence for crustal melting and magma mixing. Journal of Petrology 38(7): 815-841.
Mazhari, S. A. (2008) Petrogenesis of Naqadeh-Sardasht plutons. Ph. D. Thesis, Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran (in Persian).
Mazhari, S. A., Amini, S., Ghalamghash, J. and Bea, F. (2011a) Petrogenesis of granitic unit of Naqadeh complex, Sanandaj-Sirjan Zone, NW Iran. Arabian Journal of Geosciences 4: 59-67.
Mazhari, S. A., Aminin, S., Ghalamghash, J. and Bea, F. (2011b) The origin of mafic rocks in the Naqadeh intrusive complex, Sanandaj-Sirjan Zone, NW Iran. Arabian Journal of Geosciences 4: 1207- 1214.
Mazhari, S. A., Amini, S., Ghalamghash, J. and Bea, F. (2011c) Metasomatic stages and scapolitization effects on chemical composition of Pasveh pluton, NW Iran. Journal of Earth Sciences 22(5): 619–631.
Mazhari, S. A., Bea, F., Amini, S., Ghalamghash, J., Molina, J. F., Montero, P., Scarrow, J. H. and Williams, I. S. (2009) The Eocene bimodal Piranshahr massif of the Sanandaj-Sirjan Zone, NW Iran: a marker of the end of the collision in the Zagros orogen. Journal of the Geological Society 166: 53-69.
Mazhari, S. A., Ghalamghash, J., Kumar, Shellnut, G., S. and Bea, F. (2020) Tectonomagmatic development of the Eocene Pasevh pluton (NW Iran): Implications for the Arabia-Eurasia collision. Journal of Asian Earth Sciences, 203: 104551.
Mazhari, S. A., Klötzli, U. and Safari, M. (2019) Petrological investigation of Late Cretaceous magmatism in Kaboodan area, NE Iran: Evidence for an active continental arc at Sabzevar zone. Lithos 348-349: 105183.
Moita, P., Santos, J. F., Pereira, M. F., Costa, M. M. and Corfu, F. (2015) The quartz-dioritic Hospitais intrusion (SW Iberian Massif) and its mafic microgranular enclaves, Evidence for mineral clustering. Lithos 224-225: 78-100.
Pin, C., Binon, M., Belin, M., Barbarin, B. and Clemens, J. (1990) Origin of microgranular enclaves in granitoids: equivocal Sr–Nd evidence from Hercynian rocks in the Massif Central (France). Journal of Geophysical Research 95: 17821-17828.
Shakiba, S. and Sepahi-Gerow, A. A. (2021) Petrography, geochemistry and Fractal analysis of Mafic Enclaves in the Alvand Plutonic to investigate magma mixing processes. Petrology 12 (46): 43-70 (in Persian).
Sun, S. S. and McDonough, W. F. (1989) Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts; implications for mantle composition and processes. In: Magmatism in the ocean basins (Eds. Saunders, A. D. and Norry, M. J.) Special Publications 42: 313-345. Geological Society, London.
Tiepolo, M., Oberti, R., Zanetti, A., Vannucci, R. and Foley, S. F. (2007) Trace-element partitioning between amphibole and silicate melt. Reviews in Mineralogy and Geochemistry 67: 417-452.
Vernon, R. H. (1984) Microgranitoid enclaves in granites-globules of hybrid magma quenched in a plutonic environment. Nature 309: 438-439.
White, R. V., Tarney, J., Kerr, A. C., Saunders, A. D., Kempton, P. D., Pringle, M. S. and Klaver, G. T. (1999) Modification of an oceanic plateau, Aruba, Dutch Caribbean: implications for the generation of continental crust. Lithos 46: 43-68.
Whitney, D. L. and Evans, B. W. (2010) Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist 95: 185-187.
Zhao, Z., Wang, C. Y., Wei, B. and Dou, J. (2021) Elemental and Nd isotopic compositions of zoned titanite in mafic microgranular enclaves of the Early Cretaceous Sanguliu granitic pluton in the North China Craton: Insights into magma mixing process. Lithos 392-393: 106138.