نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان،دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

3 گروه زمین شناسی- دانشکده علوم طبیعی- دانشگاه تبریز-تبریز- ایران

4 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

چکیده

محدوده‌ی مورد مطالعه در ناحیه زردکوه در شمال ایران قرار داشته و جزئی از رشته کوه البرز می‌باشد. واحدهای سنگی رخنمون یافته در منطقه مورد مطالعه غالباً شامل سنگ‌های آتشفشانی ائوسن (گدازه و سنگهای آذرآواری متعلق به سازند کرج) می‌باشد که بطور محلی توسط توده‌های آذرین نفوذی قطع شده‌اند. از آنجائیکه این توده‌های آذرین نفوذی توالی فاز ۱ و ۲ پالئوژن با سن ائوسن میانی- الیگوسن زیرین را قطع کرده‌اند بنابراین سن آن‌ها مربوط به بعد از الیگوسن زیرین است. از لحاظ سنگ‌شناسی توده‌های ذکر شده از نوع میکرودیوریت، مونزونیت و مونزودیوریت می‌باشند. میکرودیوریت و مونزونیت‌ها غالباً دارای بافت پورفیروئید با خمیره نسبتا˝ دانه ریزند و مونزودیوریت‌ها دارای بافت گرانولار و اینترگرانولار می‌باشند. نتایج حاصل از ترمومتری و ترموبارومتری کانیها نشان میدهد که دمای تشکیل کلینوپیروکسن‌ها در توده‌های آذرین نفوذی ضلع شمالی رودخانه شاهرود ۱۱4۰ تا ۱۲1۰ درجه سانتی‌گراد، بیوتیت‌ها ۷۵۰ تا ۸۰۰ درجه سلسیوس و فشار تبلور کلینوپیروکسن‌ها غالبا بین ۶ تا ۸ کیلوبار بوده است. بر اساس ترکیب شیمیائی سنگ کل و شیمی کلینوپیروکسن‌ها و بیوتیت‌ها، ماهیت این نفوذی‌ها کالک‌آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی است و از لحاظ جایگاه زمین‌ساختی در قلمرو زون‌های فرورانش حاشیه فعال قاره‌ای قرار می‌گیرند. براساس نمودار تغییرات نسبت‌های عناصر کمیاب Sm/Yb در مقابل La/Yb ماگمای مادر سنگ‌های منطقه از یک منبع پریدوتیتی گارنت‌ و اسپینل‌دار (گارنت- اسپینل پریدوتیت) موجود در اعماق 100 تا 110 کیلومتری نشأت گرفته‌اند که دچار 10 تا ۲۰ درصد ذوب بخشی گشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Whole rock and mineral chemistry of intermediate intrusive rocks of the northern side of Shahroud river near Zardkooh in Guilan province (Iran)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Bahajroy 1
  • Saeed Taki 2
  • Mohssen Moazzen 3
  • Alireza Ganji 4

1 Department of geology, Faculty of basic sciences, Islamic Azad University, Lahijan branch, Lahijan, IRAN

2 Department of Geology- Faculty of basic sciences- Islamic Azad University- Lahijan Branch-Lahijan- IRAN

3 Department of geology- Faculty of natural sciences-Tabriz- IRAN

4 Department of geology, Faculty of basic scieces, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, IRAN

چکیده [English]

The study area (Zardkooh) is located in the north of Iran and is part of the Alborz mountain range. The outcropped units in the study area mostly include Eocene volcanic rocks (lavas and pyroclastic rocks of Karaj formation) that are locally intersected by intrusive bodies. Since these bodies intersect Paleogene phase 1 and 2 sequences (with Middle Eocene-Lower Oligocene age), so the age of these intrusions is post Lower Oligoce Petrographically they are microdiorite, monzonite and monzodiorite. Microdiorites and monzonites mostly have porphyroid textures with relatively fine groundmass but monzodiorite textures are granular and intergranular. The results of minerals thermometry and thermobarometry show that the formation temperatures of clinopyroxenes of the northern side of Shahroud river bodies are between 1140 to 1210 and for biotites 750 to 800 ˚C and the crystallization pressures of clinopyroxenes have been 6 to 8 killobars. Based on the whole rock compositions and chemistry of clinopyroxenes and biotites, the nature of these intrusions is high potassium calcalkaline to shoshonitic and tectonomagmatically lie in the realm of active continental margin environments. On the basis of trace elements ratio variations of Sm/Yb vs La/Yb parent magma has been originated from a garnet-spinel peridotite source by 10% to 20% partial melting in the depths of 100 to 110 km.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intermediate intrusive
  • Mineral chemistry
  • Calcalkaline
  • Active continental margin
  • Alborz