دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، آبان 1401، صفحه 0-0 (شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 51، پاییز 1401) 
شیمی تورمالین دایک‏‌های فلسیک کمپلکس دگرگونی ده‏‌سلم بلوک لوت

صفحه 85-104

10.22108/ijp.2022.133545.1276

الهام بهرام نژاد؛ ساسان باقری؛ شمس الدین دامنی گل؛ مرضیه عارف نژاد


شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره چهارم، پیاپی 50، زمستان 1401
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 51، پاییز 1401
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی 50، تابستان1401
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 49 ، بهار 1401