نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 زمین شناسی، علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 استاد، موسسه زمین‌شناسی و ژئوفیزیک، آکادمی علوم چین، بیجینگ، چین

5 گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

6 عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کوثر بجنورد، ایران

چکیده

گرانیتوئیدهای نیمه‌عمیق ابوذر به‌عنوان بخشی از کمان ماگمایی شمال نوار افیولیتی سبزوار، در فاصله 82 کیلومتری شمال شرق سبزوار قرار دارند. این واحدها به‌صورت دایک و استوک با بافت چیره پورفیری در توالی رسوبی - آتشفشانی کرتاسه - ائوسن نفوذ کرده‌اند. گرانیتوئیدهای نیمه‌عمیق ابوذر ماهیت متاآلومین و کالک‌آلکالن دارند. سن دو نمونه دایک داسیتی و استوک گرانودیوریتی به روش سن‌سنجی U-Pb بر روی کانی زیرکن به ترتیب 38/0 ± 52/22 و 35/0 ± 56/22 میلیون سال بدست آمدند. نمونه‌های مورد مطالعه در نمودارهای بهنجار شده نسبت به گوشته اولیه و کندریت، غنی‌شدگی از عناصر LILE و LREE و تهی‌شدگی نسبت به عناصر با میدان پایداری بالا HFSE و HREE نشان می‌دهند. نبود آنومالی Eu، نسبت‌های بالای Sr/Y (5/62-4/26) و LaN/YbN (1/17-5/9) و مقادیر کم K2O/Na2O (55/0-14/0) و MgO (8/2-6/0) بیانگر شباهت ویژگی‌های ژئوشیمیایی نمونه‌های مورد مطالعه با آداکیت‌ها است. شواهد ژئوشیمیایی نشان می‌دهند که گرانیتوئیدهای نیمه‌عمیق ابوذر در محدوده کمان آتشفشانی پهنه فرورانش (VAG) قرار دارند و احتمالاً از اکلوژیت یا گارنت آمفیبولیت‌های حاصل از دگرگونی لیتوسفر اقیانوسی نئوتتیس سبزوار که به زیر پهنه البرز فرورانده شده‌اند، منشا گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Zircon U–Pb dating, geochemistry, and geology of Abuzar hypabyssal granitoids, southern Quchan (northeast of Iran)

نویسندگان [English]

 • Reza Arjmandzadeh 1
 • Alireza Almasi 2
 • Ghasem Nabatian 3
 • Qiuli Li 4
 • Sakineh Nourian 5
 • Teimour Jafarie 6

1 assistant professor, Department of Geology, Payame Noor University (PNU)

2 Sciences department. Lorestan university.Khorram abad. Iran

3 Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran

4 Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

5 Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

6 Faculty member of the Department of Geography and Urban Planning of Bojnord Kosar University

چکیده [English]

The Abuzar hypabyssal granitoids, as a part of the magmatic arc of the northern Sabzevar ophiolitic belt, are located 82 km northwest of the Sabzevar. These units formed as dike and stock with dominantly porphyritic textures and intruded into the Cretaceous-Eocene volcano-sedimentary succession. The Abuzar hypabyssal granitoids show metaluminous and calcalkaline affinity. The two samples of dacitic dike and granodioritic stock yielded zircon U-Pb ages of 22.52±0.38 and 22.56±0.35 Ma, respectively. On the chondrite and primitive mantle-normalized diagrams, the investigated samples display enrichment in LILE and LREE, and depletion in HFSE and HREE. Lack of distinct Eu anomalies, the high values of Sr/Y (26.4-62.5) and LaN/YbN (9.5-17.1), and the low contents of K2O/Na2O (0.14-0.55) and MgO (0.6-2.8) in the investigated samples indicate they have more geochemical similarities with adakites. The geochemical evidence of the Abuzar hypabyssal granitoids correspond to the volcanic arc of the subduction zone (VAG) and probably originated by melting of the eclogite or amphibolite garnet rocks resulting from Sabzevar metamorphosed Neotethyan oceanic lithosphere which subducted under the Alborz zone.

کلیدواژه‌ها [English]

 • granitoids
 • U-Pb dating
 • geochemistry
 • adakite
 • Abuzar
 • Quchan
 • Neotethys