دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1389 
پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه‌های پلوتونیک منطقه مریوان واقع در زون سنندج - سیرجان

صفحه 43-60

احمد رانین؛ علی اصغر سپاهی گرو؛ حسین معین وزیری؛ فرهاد آلیانی


بررسی کانی‌شناسی و فرآیندهای موثر بر سنگ‌های آتشفشانی تاقدیس جهق (جنوب کاشان

صفحه 61-76

سید محسن طباطبایی‌منش؛ همایون صفایی؛ اکرم‌السادات میرلوحی