دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1391 
3. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانى جنوب تبریز (آتشفشان سهند)

صفحه 37-56

فرهاد پیرمحمدی علیشاه؛ علی عامری؛ احمد جهانگیری؛ منصور مجتهدی؛ محمت کسکین


7. مطالعه کانه‌زایی اسکارنی شمال کالکافی و ارتباط آن با توده نفوذی کالکافی

صفحه 107-126

سعیده رنجبر؛ موسی کلیمی ‌نقره‌ئیان؛ محمدعلی مکی‌زاده