دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، خرداد 1391 
پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانى جنوب تبریز (آتشفشان سهند)

صفحه 37-56

فرهاد پیرمحمدی علیشاه؛ علی عامری؛ احمد جهانگیری؛ منصور مجتهدی؛ محمت کسکین


مطالعه کانه‌زایی اسکارنی شمال کالکافی و ارتباط آن با توده نفوذی کالکافی

صفحه 107-126

سعیده رنجبر؛ موسی کلیمی ‌نقره‌ئیان؛ محمدعلی مکی‌زاده