دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، آبان 1390 
پترولوژی کمپلکس گرانیتویید شمال‌شرق مصر (شمال‌شرق استان اصفهان)

صفحه 1-16

زهره ابراهیمیان؛ قدرت ترابی؛ جمشید احمدیان؛ حمیده بهارزاده


مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی قافلان‌کوه میانه (شمال‌غرب ایران)

صفحه 97-115

امین‌اله کمالی؛ محسن مؤید؛ احمد جهانگیری؛ نصیر عامل؛ هادی پیروج؛ علی عامری