دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، بهمن 1392 
تعیین سن، منشأ و جایگاه تکتونیکی توده‌های نفوذی جنوب سبزوار

صفحه 1-20

ملیحه قورچی روکی؛ محمد حسن کریم‌پور؛ خسرو ابراهیمی نصرآبادی


بررسی تحولات ماگمایی و پتروژنز توده‌های گرانیتوئید یزد

صفحه 87-104

جواد قانعی اردکانی؛ حسین مهدی‌زاده شهری؛ علی درویش‌زاده؛ محمدعلی مکی‌زاده


پتروگرافی و پتروژنز توده‌های نفوذی شمال‌شرق نایبند، شرق ایران

صفحه 105-124

آزاده ملکزاده شفارودی؛ محمد حسن کریم‌پور؛ اکبر اسفندیارپور