سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‏‌های آتشفشانی شمال‏‌باختری بردسکن: بررسی موردی معدن زنگالو
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‏‌های آتشفشانی شمال‏‌باختری بردسکن: بررسی موردی معدن زنگالو

مهدی قلیچ خانی؛ آزاده ملکزاده شفارودی؛ محمد حسن کریم پور؛ سید مسعود همام

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.125200.1204

چکیده
  ناحیة معدن زنگالو که بخشی از مجموعه ماگمایی شمال‏‌باختری بردسکن است، در جنوب سبزوار و شمال‏‌باختری شهر بردسکن، در استان خراسان رضوی جای دارد.سنگ‏‌های رسوبی و سنگ‏‌های آتشفشانی (آندزیت، تراکی‏‏‌آندزیت، ...  بیشتر
ماگماتیسم بازالتی دونین البرز مرکزی شاهدی بر کافت‌زایی پالئوتتیس
ماگماتیسم بازالتی دونین البرز مرکزی شاهدی بر کافت‌زایی پالئوتتیس

امیرعلی طباخ شعبانی؛ مرتضی دلاوری کوشان؛ زهرا عبدلی اربط

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.126782.1215

چکیده
  در شمال‌خاوری استان تهران و در پهنة البرز مرکزی در مرز سازند جیرود با سازند مبارک در اطراف دهکده جیرود و در نواحی دربندسر تا گرمابدر، افق ضخیم بازالتی رخنمون دارد که ‌نشان‌دهندة مرز ناپیوسته دونین- ...  بیشتر
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و تحلیل فرکتال انکلاوهای مافیک تودة آذرین درونی الوند برای بررسی فرایند آمیختگی ماگمایی
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و تحلیل فرکتال انکلاوهای مافیک تودة آذرین درونی الوند برای بررسی فرایند آمیختگی ماگمایی

سارا شکیبا؛ علی اصغر سپاهی گرو

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 43-70

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.122815.1175

چکیده
  مجموعة آذرین درونی الوند در پهنة سنندج- سیرجان و در جنوب و باختر همدان جای دارد. بررسی‌های سنگ‏‌نگاری نشان می‏‌دهند این توده از سنگ‌های آذرین درونی مافیک، گرانیتوییدهای پورفیرویید و لوکوکرات همراه ...  بیشتر
سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی سنگ‌های آذرین در محدوده پدگی (جنوب زاهدان، پهنه جوش‌خورده سیستان)
سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی سنگ‌های آذرین در محدوده پدگی (جنوب زاهدان، پهنه جوش‌خورده سیستان)

محمد بومری؛ مریم روستا؛ راحله مرادی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 71-94

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.123837.1189

چکیده
  محدودة پدگی در بخش جنوبی پهنة جوش‌خوردة سیستان جای دارد. در این محدوده، سنگ‌های آذرین الیگو-میوسن به شکل با‏‌‏‌تولیت استوک و دایک در سنگ‌های فلیش‌گونة ائوسن نفوذ کرده‏‌اند. فلیش‌های منطقه ‏‌بیشتر ...  بیشتر
تعیین فوگاسیته اکسیژن ماگمای کانه‏‌دار عامل کانی‏‌سازی مس گزو: داده‏‌های سریم در کانی زیرکن
تعیین فوگاسیته اکسیژن ماگمای کانه‏‌دار عامل کانی‏‌سازی مس گزو: داده‏‌های سریم در کانی زیرکن

علیرضا الماسی؛ امیر مهدوی؛ جینگ‌ون مائو

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 95-124

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.128025.1227

چکیده
  ذخیره‌های مس پورفیری به‌طور شاخص اکسیدان هستند. فوگاسیتة اکسیژن (fO2) یک فاکتور کلیدی کنترل‏‌کننده برای پیدایش ذخیره‌های مس پورفیری است. برپایة مقدار عنصرهای فرعی در کانی زیرکن، مقدار Ce4+/Ce3+ زیرکن‏‌های ...  بیشتر
تاریخچة تکامل اُلیستولیت‏‌های افیولیتی شمال انارک، ایران مرکزی با به‌کارگیری ‌بررسی‌های ‌سنگ‌نگاری و شیمی کانی‏‌ها
تاریخچة تکامل اُلیستولیت‏‌های افیولیتی شمال انارک، ایران مرکزی با به‌کارگیری ‌بررسی‌های ‌سنگ‌نگاری و شیمی کانی‏‌ها

الهه زارعی؛ مرتضی شریفی؛ میثم تدین

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 125-148

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.127663.1225

چکیده
  افیولیت انارک در ارتباط با تکامل پالئوتتیس و به سن پالئوزوییک است. این افیولیت از پریدوتیت‏‌های سرپانتینی‌شده گوشته و پوسته، سنگ‏‌های کومولایی، گابروهای توده‎ای، گدازه‎های بالشی، دایک‏‌های ...  بیشتر