دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، اسفند 1400 
ژئوشیمی و سن سنجی توده نفوذی زرین شمال شرق اردکان، ایران مرکزی

صفحه 1-30

10.22108/ijp.2022.130084.1246

نسیم عسکری؛ رضا زارعی سهامیه؛ جعفر عمرانی؛ محمدهاشم امامی؛ پاتریزیا فیاناکا؛ کارملا واکارو؛ کولومبو تسیناری