ژئوشیمی و سن سنجی توده نفوذی زرین شمال شرق اردکان، ایران مرکزی
1. ژئوشیمی و سن سنجی توده نفوذی زرین شمال شرق اردکان، ایران مرکزی

نسیم عسکری؛ رضا زارعی سهامیه؛ جعفر عمرانی؛ محمدهاشم امامی؛ پاتریزیا فیاناکا؛ کارملا واکارو؛ کولومبو تسیناری

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2022.130084.1246

چکیده
  توده گرانیتوییدی زرین در ایران مرکزی، بلوک یزد رخنمون دارد. این سنگ‌ها اغلب متاآلومین تا کمی پرآلومین و ازلحاظ ترکیب از نوع گرانیت‌های نوع I هستند. سن‌سنجی زیرکن U-Pb (SHRIMP) سن توده گرانیتی زرین را Ma 567-557 ...  بیشتر