دوره 14 (1402)
دوره 13 (1401)
شماره 4
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره چهارم، پیاپی 50، زمستان 1401
شماره 3
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 51، پاییز 1401
شماره 2
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی 50، تابستان1401
شماره 1
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 49 ، بهار 1401
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
زمین‏‌شیمی و خاستگاه زمین‌ساختی توده‏‏‌‏‌های گابرویی جنوب رامسر، باختر استان مازندران: شاهدی بر ماگماتیسم جزیره‏‌های اقیانوسی
زمین‏‌شیمی و خاستگاه زمین‌ساختی توده‏‏‌‏‌های گابرویی جنوب رامسر، باختر استان مازندران: شاهدی بر ماگماتیسم جزیره‏‌های اقیانوسی

وحید رضانیای کماچالی؛ مژگان صلواتی؛ علی مقیمی کندلوس

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.129642.1240

چکیده
  گابرو‏‌های تود‏‌ه‌ای منطقة بررسی‏‌شده به‏‌صورت چند تودة کوچک و درون سنگ‏‏‌‏‌های ژوراسیک در بخش‌های جنوبی شهرستان رامسر و در امتداد جادة جواهرده رخنمون دارند. گابرو‏‌های بررسی‏‌شده ...  بیشتر
سنگ‌زایی اسکارن‏‌های بارور وابسته به مجموعة گرانیتو‏‌ییدی سنقر (شمال پهنة سنندج- سیرجان، ایران)
سنگ‌زایی اسکارن‏‌های بارور وابسته به مجموعة گرانیتو‏‌ییدی سنقر (شمال پهنة سنندج- سیرجان، ایران)

فروغ معظمی گودرزی؛ رضا زارعی سهامیه؛ حسن زمانیان؛ احمد احمدی خلجی؛ شهریار محمودی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 31-64

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.125518.1208

چکیده
  نهشتة آهن‌دار گلالی از نهشته‏‌های اسکارنی تیپیک است که در بخش شمال‌باختری پهنة دگرگونی سنندج- سیرجان، ‌شمال‌خاوری سنقر جای گرفته است. ‌کانی‌سازی در نهشتة گلالی با مجموعه سنگ‏‌های آذرین درونی ...  بیشتر
ماگماتیسم شمال‌باختری تاکستان: محصول ریزش کالدرایی نامتقارن
ماگماتیسم شمال‌باختری تاکستان: محصول ریزش کالدرایی نامتقارن

بتول نعمتی؛ علی اصغر سپاهی گرو؛ عباس آسیابانها

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 65-90

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.130237.1249

چکیده
  منطقة مورد بررسی در شمال‌باختری تاکستان و بخشی از کمان ماگمایی البرز و در البرز باختری جای دارد. در این منطقه سنگ‌های گرانیتوییدی مانند آلکالی‏‌گرانیت، گرانیت، کوارتز مونزونیت، کوارتز مونزودیوریت ...  بیشتر
تنوع زمین‌شیمیایی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن منطقة کهک (جنوب قم): شاهدی بر شرایط مختلف ذوب گوشته در کمان ماگمایی ارومیه-‌دختر
تنوع زمین‌شیمیایی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن منطقة کهک (جنوب قم): شاهدی بر شرایط مختلف ذوب گوشته در کمان ماگمایی ارومیه-‌دختر

مرتضی دلاوری؛ علیرضا دامغانی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 91-120

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.132106.1261

چکیده
  منطقة کهک (جنوب قم) بخشی از کمان ماگمایی ارومیه‌-دختر است. واحدهای آتشفشانی ائوسن میانی- بالایی، دربردارندة حجم چشمگیری بازالت هستند. این سنگ‌ها سرشت کالک‌آلکالن دارند و شواهد زمین‌شیمیایی آنها، مانند ...  بیشتر
تعیین شرایط دمایی، وضعیت سولفیداسیون و سازوکار تشکیل طلا در کانسار چندفلزی آتش‌انبار (جنوب قزوین)، برپایة شواهد کانه‏‌زایی، دگرسانی و شیمی کانه‏‌ها
تعیین شرایط دمایی، وضعیت سولفیداسیون و سازوکار تشکیل طلا در کانسار چندفلزی آتش‌انبار (جنوب قزوین)، برپایة شواهد کانه‏‌زایی، دگرسانی و شیمی کانه‏‌ها

ابراهیم طالع فاضل؛ نرگس اعلایی مقتدر؛ عباس اروجی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 121-150

https://doi.org/10.22108/ijp.2020.124097.1194

چکیده
  کانسار چندفلزی آتش‌انبار با ذخیرة احتمالی 2 میلیون تن (شامل مجموعه عنصرهای فلزات پایه و طلا) و میزان متوسط طلا 13/2 گرم در تن (ppm)، در بخش شمالی پهنة ماگمایی ارومیه- دختر، متعلق به ماگماتیسم آتشفشانی- نفوذی ...  بیشتر
سنگ‌زایی و جایگاه زمین‌ساختی توده‏‌های آذرین درونی متاآلومین غنی از پتاسیم آفتابرو-قلیچ‏‌‌کندی (جنوب بویین‏‌‌زهرا): شواهدی از داده‏‌‌های ایزوتوپی Sr-Nd
سنگ‌زایی و جایگاه زمین‌ساختی توده‏‌های آذرین درونی متاآلومین غنی از پتاسیم آفتابرو-قلیچ‏‌‌کندی (جنوب بویین‏‌‌زهرا): شواهدی از داده‏‌‌های ایزوتوپی Sr-Nd

حسن گوهری؛ محمد حسن کریم پور؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ سید احمد مظاهری؛ خوزه فرانسیسکو سانتوز؛ تونی برن تامسن

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 151-176

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.131652.1259

چکیده
  توده‏‌های آذرین درونی آفتابرو و قلیچ‏‌‌کندی در 40 کیلومتری جنوب‏‌باختری بویین‏‌‌زهرا از توابع استان قزوین جای دارند و در کمان ماگمایی ارومیه- دختر از پهنة ساختاری ایران مرکزی رخنمون پیدا کرده‌اند. ...  بیشتر