دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، فروردین 1401، صفحه 0-0 (شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 49 ، بهار 1401 ) 

شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره چهارم، پیاپی 50، زمستان 1401
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 51، پاییز 1401
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی 50، تابستان1401
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 49 ، بهار 1401